Landbouw en water


Wet en regelgeving in de land/tuinbouwsector

Met welke wet- en regelgeving heeft de land- en tuinbouwsector te maken?

Contact en nieuwsbrieven

Gebiedsbeheerders onderhoud watersysteem, handhaving, toetsen en vergunnen en beleid.

Projecten

In de Kas

Beregenen

Beregenen

Relevante websites

toolbox

Wat te doen bij calamiteiten?

Neem bij een calamiteit onmiddellijk contact met ons op. Via telefoonnummer 088 220 3333 is het waterschap 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar. Buiten kantooruren wordt u automatisch doorverbonden met de alarmcentrale. Wij treffen zo snel mogelijk maatregelen om de calamiteit te verhelpen.

Landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen

In 2014 is het landelijk meetnet gewasbeschermingsmiddelen van start gegaan. Met dit meetnet kunnen waterschappen beter vaststellen waar normoverschrijdingen vandaan komen. Het meetnet biedt informatie over welke middelen uit welke teelten in het water worden aangetroffen.

Regelmatig plaatsen we nieuwe peilbuizen. Tijdelijk, omdat we tijdens en na werkzaamheden willen zien wat de effecten zijn op het grondwater.

U wilt uw agrarisch beroep goed kunnen uitoefenen. Niet te veel en niet te weinig water op de juiste momenten, is daarbij van groot belang. Wij proberen dit zo goed mogelijk te regelen.

Wij vinden samenwerking erg belangrijk, wij willen doelen verbinden en realiseren op het gebied van waterbeheer, landbouw, natuur, economie, leefomgeving en recreatie. Verbindend samenwerken, dat is het idee.