Deltaplan Agrarisch Waterbeheer


Voldoende en schoon water is belangrijk voor agrarische bedrijfsontwikkeling.  Dit belang neemt in de komende jaren alleen maar toe. Optimalisering van de productie is een must,  met enerzijds meer opbrengsten en anderzijds  minder belasting van de omgeving. Maar ook moet de landbouw het hoofd bieden aan de klimaatverandering.  LTO Noord heeft daarom het Deltaplan Agrarische Waterbeheer (DAW) opgestart.

Concrete watermaatregelen van en voor agrariërs

Kern van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is dat de sector in samenspraak met het waterschap meer eigen verantwoordelijkheid  neemt bij de oplossing van wateropgaven in zijn gebied. Dit moet resulteren in de uitvoering van concrete watermaatregelen van en voor agrariërs. Daarbij kan het zowel gaan om activiteiten  op het eigen bedrijf als in het watersysteem. Vaak vormt een doorlichting van het bedrijf op het thema water het vertrekpunt (opstellen bedrijfswaterplan). Op basis daarvan kunnen maatregelen worden voorgesteld om bijvoorbeeld de bodemstructuur van percelen te verbeteren, drainage aan te leggen of water vast te houden via stuwtjes op eigen land , maar ook om erfafspoeling aan te pakken of zelfs  de watergangen van het waterschap aan te passen en of te beheren. Voor de uitvoering van  deze maatregelen is tot en met 2020 extra  subsidie beschikbaar vanuit  het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (POP3).

Rol waterschap

Wij hebben met deze ‘van onderop’ aanpak  al de nodige, positieve, ervaringen opgedaan in het project Landbouw op Peil (verwijziging invoegen). Wij ondersteunen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer daarom van harte. In de ontwikkeling en uitvoering van DAW projecten werkt Vechtstromen nauw samen met LTO Noord.  Ook draagt het waterschap financieel bij aan de projecten.

Website Agrarisch Waterbeheer: http://agrarischwaterbeheer.nl/


Bollenspoelwater

Samen met de sector nemen wij deel aan een pilot project om het spoelproces binnen de lelieteelt te optimaliseren.  Voor de bollenteelt  is een zorgvuldig spoelproces met name van belang om besmetting en verspreiding van virussen te voorkomen. Tegelijkertijd is lozing van het gebruikte spoelwater op oppervlakte water niet toegestaan vanwege de belasting met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

De pilot omvat een aantal bollentelers. Van deze bedrijven wordt het huidige spoelproces  (aanvoer, voor- en naspoelen, verwerking spoelwater)  in beeld  gebracht. Er vindt een verkenning plaats van mogelijke verbeterpunten. Kosteneffectieve maatregelen worden uitgevoerd.

Ook moet de pilot een handreiking geven om de (water)regelgeving en de toepassing ervan zo mogelijk meer praktisch en op maat in te vullen.

Periode:

2016-2018

Contact:

DAW/LTO Noord: Marcel Markhorst (telefoon: 088 – 888 66 66)

Waterschap Vechtstromen: Harrie de Lang (mail: H.de.Lang@vechtstromen.nl

Gebiedsgerichte projecten

Wij streven waar mogelijk naar gebiedsgerichte samenwerking met de landbouw aan de verbetering van de waterhuishouding. Wat betreft de inrichting van het watersysteem ligt het initiatief bij ons. Als het om de landbouwpercelen en het boerenerf zelf gaat neemt de sector het voortouw.