Landbouw op Peil Vechtstromen Overijssel


Waterschap Vechtstromen wil samen met de agrarische sector werken aan een duurzame inrichting van het landelijke gebied. Biodiversiteit op het platteland wordt minder en de waterkwaliteit voldoet niet aan de Europese richtlijnen (Kaderrichtlijn water en Nitraatrichtlijn). Ook ligt er een opgave om het gebied klimaatbestendig (niet te nat en niet te droog) in te richten.

IMG_1439 panorama

De agrarische sector heeft in 2015 de handschoen opgepakt met het Deltaplan Agrarisch waterbeheer (DAW). Waterschap Vechtstromen speelt daarop in door samen met LTO-Noord het project Landbouw op Peil Vechtstromen vorm te geven.

Geïnteresseerd?

stuw

Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van deelname binnen het project Landbouw op Peil Overijssel, meld u dan aan.

Regeling LOP Vechtstromen Overijssel

Met de regeling LOP Vechtstromen Overijssel zijn vanaf nu diverse maatregelen subsidiabel, zoals onder meer de aanleg van een wasplaats met biologische zuivering, de opvang van erfafspoeling en peilgestuurde drainage, zie Overzicht Maatregelen. In nauwe samenwerking met LTO-Noord gaan we deze regeling uitvoeren.

De regeling LOP Vechtstromen loopt tot eind 2021, zolang het beschikbare budget niet is uitgeput. In de regeling kunnen individuele agrarische ondernemers voor hun eigen bedrijf subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen tot een maximaal bedrag van 10.000 euro per bedrijf. De regeling is individueel, maar het effect op de bedrijfsvoering en het watersysteem is een stuk groter als u samenwerkt met andere agrarische ondernemers in uw omgeving.

Subsidiabele maatregelen

wasplaats

Nieuws

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

logo_overzicht2

Het DAW, is een initiatief van LTO Nederland, op uitnodiging van de Rijksoverheid. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer wil de agrarische ondernemers faciliteren en de samenwerking met de waterschappen bevorderen. Onder andere door gebiedsprocessen te starten en het delen van kennis en praktijkervaring van andere agrariërs.