Maatregelen


Met de regeling LOP Vechtstromen Overijssel zijn vanaf nu diverse maatregelen subsidiabel, zoals onder meer de aanleg van een wasplaats met biologische zuivering, de opvang van erfafspoeling en peilgestuurde drainage

Onderstaande maatregelen moeten passen binnen het bestaande beleid (bijvoorbeeld vergunningverlening). De maatregel moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals die in het DAW zijn afgesproken. Het waterschap zal uw aanvraag hierop toetsen.

Maatregelen

Subsidie-percentage

Subsidiabele maatregelen

Maatregelcategorie 1

a. aanschaf en installatie spuittechnieken die drift vergaand reduceren zoals wingsprayer en luchtondersteuning

40%

b. aanschaf en installatie apparatuur voor Mechanische onkruidbestrijding

40%

c. aanschaf en installatie Zuiveringssystemen voor afvalwater voor verwijdering (bijvoorbeeld voor reiniging spuitapparatuur)

40%

d. aanleg opvangvoorziening voor tegengaan Erfafspoeling

40%

e. creëren van Gesloten kringloop in de glastuinbouw

40%

Maatregelcategorie 2

a. aanschaf Beslissingsondersteunende systemen beregening

40%

b. aanschaf en installatie gerichte watergeefsystemen bijvoorbeeld druppelirrigatie, ondergrondse drip-irrigatie

40%

c. aanschaf Beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek aangevuld met beschikbare meetresultaten

40%

Maatregelcategorie 3

a. advies Kringloopwijzer in de melkveehouderij

80%

b. advies over teelten uit de grond en/of substraat met recirculatieplicht en nul lozing

80%

c. uitvoering van de afvoer van nitraatrijke en/of fosforrijke groenresten direct na oogst en stimulering compostering daarvan

40%

d. aanschaf Beslissingsondersteunende systemen Gewasbeschermingsmiddelen

40%

e. aanschaf Gewis voor het meest optimale spuitmoment

40%

f. advies over bemesten op basis van gewasonttrekking op basis van waarnemingen en aanschaf tool

80%

g. aanschaf van sensor gestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur

40%

h. vergoeding productieverlies door verlenging periode van uitrijverbod onbewerkte mest

40%

i. aanschaf en installatie meteo en grondwater gestuurd bemesten (managementsysteem)

40%

j. aanschaf en installatie precisiebemesting (GPS, rijenbemesting en dergelijke)

40%

k. aanschaf en installatie gerichte bemesting via druppelsystemen en dergelijke

40%

l. aanschaf en installatie apparatuur hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (kwaliteitsbaggeren)

40%

m. aanschaf en installatie apparatuur rijenbemesting dierlijke mest bij gewassen die in rijen worden geteeld

40%

n. aanleg en beheer droge bufferstroken (mest- en spuitvrij) langs water

80%

o. aanleg van (gebiedsgericht) zuivering van drainagewater (stikstof/fosfor, in sloot/slootkant/bodem)

40%

Maatregelcategorie 4

a. opstellen (gebiedsgericht) bedrijfswaterplan of bedrijfs(afval)waterscan: waterkwantiteit (droog, nat) en waterkwaliteit mogelijk in combinatie milieupuntensysteem

80%

b. gezamenlijk opstellen van een plan ‘Vruchtbare kringloop’ door meerdere bedrijven in een gebied

80%

c. advies over gezamenlijk aanpassen gewasteelt: natte teelten. Het betreft hier het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere bedrijven in een gebied

80%

d. aanschaf en installatie apparatuur voor nuttig toepassen op bedrijf van sloot- en bermmaaisel

40%

e. uitvoeringskosten voor het verhogen van het organische stofgehalte door toepassen stikstofarme en/of fosforarme gewasresten niet zijnde mest

40%

f. aanschaf en installatie regelbare/peil gestuurde drainage eventueel in combinatie met klimaat adaptieve regelbare drainage

40%

g. aanschaf, installatie en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen

40%

h. aanschaf en installatie onderwaterdrainage

40%

i. productieverlies door het beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel

40%

j. aanschaf en installatie apparatuur om water vast te houden in een kavelsloot door: het plaatsen van een LOP-stuw of het verhogen van een bestaande duiker of deze volledig te dempen of het verhogen van de slootbodem

40%

k. aanschaf en installatie apparatuur voor hergebruik gewasresten (stro, blad) op het bedrijf

40%

l. aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever

80%

m. aanleg natte bufferstroken

80%

n. aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang

80%

o. voorlichting over (bewust) niet beregenen

40%

p. aanschaf en installatie regelbare en/of peil gestuurde drainage

40%

q. aanleg en beheer infiltratiegreppel (afspoeling tegen gaan)

80%

r. aanschaf, installatie en beheer van apparatuur om greppels afsluitbaar te maken

40%

s. productieverlies door opzetten peil

40%

Maatregelcategorie 5

a. demonstraties en trainingen, workshops en coaching

100%


wasplaats

Overzicht subsidiabele maatregelen downloaden.