Maatregelen


Met de regeling LOP Vechtstromen Overijssel zijn vanaf nu diverse maatregelen subsidiabel, zoals onder meer de aanleg van een wasplaats met biologische zuivering, de opvang van erfafspoeling en peilgestuurde drainage

Onderstaande maatregelen moeten passen binnen het bestaande beleid (bijvoorbeeld vergunningverlening). De maatregel moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals die in het DAW zijn afgesproken. Het waterschap zal uw aanvraag hierop toetsen.

Maatregelen

Subsidie-percentage

Subsidiabele maatregelen

Maatregelcategorie 1

40%

a. aanschaf en installatie spuittechnieken die drift vergaand reduceren zoals wingsprayer en luchtondersteuning

b. aanschaf en installatie apparatuur voor Mechanische onkruidbestrijding

c. aanschaf en installatie Zuiveringssystemen voor afvalwater voor verwijdering (bijvoorbeeld voor reiniging spuitapparatuur)

d. aanleg opvangvoorziening voor tegengaan Erfafspoeling

e. creëren van Gesloten kringloop in de glastuinbouw

Maatregelcategorie 2

40%

a. aanschaf Beslissingsondersteunende systemen beregening

b. aanschaf en installatie gerichte watergeefsystemen bijvoorbeeld druppelirrigatie, ondergrondse drip-irrigatie

c. aanschaf Beslissingsondersteunende systemen (BOS) op basis van bodemonderzoek aangevuld met beschikbare meetresultaten

Maatregelcategorie 3

80%

a. advies Kringloopwijzer in de melkveehouderij

b. advies over teelten uit de grond en/of substraat met recirculatieplicht en nul lozing

c. uitvoering van de afvoer van nitraatrijke en/of fosforrijke groenresten direct na oogst en stimulering compostering daarvan

d. aanschaf Beslissingsondersteunende systemen Gewasbeschermingsmiddelen

e. aanschaf Gewis voor het meest optimale spuitmoment

f. advies over bemesten op basis van gewasonttrekking op basis van waarnemingen en aanschaf tool

g. aanschaf van sensor gestuurde of andere selectieve en/of gerichte spuitapparatuur

h. vergoeding productieverlies door verlenging periode van uitrijverbod onbewerkte mest

i. aanschaf en installatie meteo en grondwater gestuurd bemesten (managementsysteem)

j. aanschaf en installatie precisiebemesting (GPS, rijenbemesting en dergelijke)

k. aanschaf en installatie gerichte bemesting via druppelsystemen en dergelijke

l. aanschaf en installatie apparatuur hergebruik fosfor en stikstof uit slootbagger (kwaliteitsbaggeren)

m. aanschaf en installatie apparatuur rijenbemesting dierlijke mest bij gewassen die in rijen worden geteeld

n. aanleg en beheer droge bufferstroken (mest- en spuitvrij) langs water

o. aanleg van (gebiedsgericht) zuivering van drainagewater (stikstof/fosfor, in sloot/slootkant/bodem)

Maatregelcategorie 4

80%

a. opstellen (gebiedsgericht) bedrijfswaterplan of bedrijfs(afval)waterscan: waterkwantiteit (droog, nat) en waterkwaliteit mogelijk in combinatie milieupuntensysteem

b. gezamenlijk opstellen van een plan ‘Vruchtbare kringloop’ door meerdere bedrijven in een gebied

c. advies over gezamenlijk aanpassen gewasteelt: natte teelten. Het betreft hier het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere bedrijven in een gebied

d. aanschaf en installatie apparatuur voor nuttig toepassen op bedrijf van sloot- en bermmaaisel

e. uitvoeringskosten voor het verhogen van het organische stofgehalte door toepassen stikstofarme en/of fosforarme gewasresten niet zijnde mest

f. aanschaf en installatie regelbare/peil gestuurde drainage eventueel in combinatie met klimaat adaptieve regelbare drainage

g. aanschaf, installatie en beheer stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen

h. aanschaf en installatie onderwaterdrainage

i. productieverlies door het beschikbaar stellen van landbouwgrond voor bovenwettelijke waterberging op perceel

j. aanschaf en installatie apparatuur om water vast te houden in een kavelsloot door: het plaatsen van een LOP-stuw of het verhogen van een bestaande duiker of deze volledig te dempen of het verhogen van de slootbodem

k. aanschaf en installatie apparatuur voor hergebruik gewasresten (stro, blad) op het bedrijf

l. aanleg en beheer natuurvriendelijke oevers en/of waterbergingsoever

m. aanleg natte bufferstroken

n. aanleg en beheer helofytenfilters in nabijheid watergang

o. voorlichting over (bewust) niet beregenen

p. aanschaf en installatie regelbare en/of peil gestuurde drainage

q. aanleg en beheer infiltratiegreppel (afspoeling tegen gaan)

r. aanschaf, installatie en beheer van apparatuur om greppels afsluitbaar te maken

s. productieverlies door opzetten peil

Maatregelcategorie 5

100%

a. demonstraties en trainingen, workshops en coaching


wasplaats

Overzicht subsidiabele maatregelen downloaden.