Procedure van de regeling


Het waterschap Vechtstromen heeft een beschikking van de provincie Overijssel gekregen van €1.400.000,- voor een periode van maart 2019 tot april 2022.

Het bedrag wordt gebruikt voor:

 • Bijdrage aan maatregelen voor (of genomen door) agrarische ondernemers (zij nemen de maatregelen)
 • Advisering aan agrarische ondernemers
 • Bewustwording, kennisoverdracht en demonstraties
 • Organisatie en uitvoering

Het overgrote deel van het bedrag is bedoeld voor maatregelen op het agrarische bedrijf.

Waterschap Vechtstromen, LTO-Noord en provincie Overijssel hebben uit de bestaande zogenoemde BOOT-lijst binnen het DAW een aantal kansrijke maatregelen geselecteerd. Deze maatregelen zijn opgenomen in deze regeling. De maatregelen zijn onderverdeeld in vijf categorieën, met elk met een ander DAW-doel.

Vechtstromen heeft een kader, regels opgesteld waar u als aanvrager aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Het kader waarop u een bijdrage zou kunnen ontvangen is:

 • uw aanvraag is gericht op een van de maatregelen in de maatregelen-lijst en deze draagt bij aan de eerder genoemde DAW doelen;
 • u voldoet aan de voorwaarden beschreven in de provinciale subsidiebeschikking en het beleid van het waterschap. Het waterschap kan hierbij aan de aanvraag aanvullende voorwaarden stellen om op deze wijze te voldoen aan het beleid.

De maximum bijdrage uit deze regeling is € 10.000,- per bedrijf. U kunt zelf of in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit meerdere maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf. Deze kosten van het advies worden verrekend met de maximale bijdrage uit de regeling per bedrijf. U kunt tot uiterlijk 31 december 2021 een bijdrage aanvragen.

De afspraken of samenwerking leggen we vast in een overeenkomst die door ons beide wordt ondertekend. U heeft vervolgens 1 jaar de tijd om de maatregelen uit te voeren. Daarna vervalt het budget.


Procedure

Waterschap Vechtstromen ondersteunt u graag met de aanvraag Dat doen we op de volgende manier:

 • inzichtelijk maken van de procedure en verschillende stappen (website);
 • uw eventuele vragen over de regeling beantwoorden (u kunt zich richten tot het Landbouw op Peil team).
 • bij u aan de keukentafel in gesprek gaan over uw mogelijkheden op het bedrijf of het gebied (keukentafelgesprek).
 • u ondersteunen bij het opstellen van de aanvraag (tijdens het keukentafelgesprek)
 • u ondersteunen in het vervolgtraject (door middel van 1 adviseur gedurende het gehele traject)

In onderstaand overzicht staan de verschillende stappen die doorlopen worden binnen deze regeling. Er is aangegeven wat wij van u verwachten, wat we samen kunnen doen en wat u van het waterschap kan verwachten .

Stappenplan

Aanmelding

U meldt zich als geïnteresseerde voor bijdrage in een te nemen maatregel.(telefonisch of via website)

Wij beantwoorden tussentijds eventuele vragen van u.

Keukentafelgesprek

Samen voeren we een gesprek over mogelijke kansrijke maatregelen op uw bedrijf of in het gebied. We beschrijving de voorgenomen maatregel en noteren van verdere afspraken (voorlopige aanvraag).

Wij beantwoorden tussentijds eventuele vragen van u.

Aanvraag

U dient de aanvraag in met bijbehorende documenten (indien nodig een vergunning), foto’s enz.

Wij sturen u een ontvangst bevestiging en nemen u aanvraag in behandeling.

Toetsing aanvraag

Indien van toepassing, bespreken we samen eventuele voorwaarden voor uitvoering.

Indien volledig en akkoord: wij stellen een overeenkomst op, ondertekent in tweevoud en zendt in tweevoud aan u als agrariër toe.

Overeenkomst

Indien akkoord: tekent u de overeenkomst in tweevoud, en stuurt één exemplaar aan ons retour (als scan per e-mail).

Wij slaan de overeenkomst op en reserveren de noodzakelijke middelen (voor 1 jaar).

Wij houden de administratie bij van alle toegezegde bijdragen.

Uitvoering

U voert de afgesproken maatregel uit, conform de samenwerkingsovereenkomst.

Wij zullen eventuele vragen beantwoorden en kunnen de uitvoeringswerkzaamheden controleren.

Declaratie

Indien gereed: u bericht ons van de uitvoering en financiële afwerking. U stuurt de benodigde documenten op (factuur, betaalbewijs, foto ed).

Wij controleren de uitvoering en financiële afwerking aan de overeenkomst.

Uitbetaling bijdrage

U toets of de bijdrage conform afspraken is uitbetaald.

Indien niet akkoord: voeren wij overleg met u over herstelmogelijkheden;

Indien blijvend gaan wij niet akkoord: geen uitbetaling

Indien akkoord: wij betalen u uit.

Afronding

Wij verzoeken uw medewerking aan een evaluatie.

Wij doen een bericht van uitvoering en de afwerking wordt opgeslagen en dienen deze in ter verantwoording aan de provincie. Wij voeren een evaluatie uit.