Erfemissiescan nu ook voor fruitteelt


De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee telers eenvoudig het risico op emissie (uitstoot) van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. De Erfemissiescan is nu uitgebreid met een module voor de fruitteelt.

Erfemissiescan

De NFO heeft de doorontwikkeling naar de fruitteelt ondersteund, omdat telers met deze tool op een eenvoudige wijze zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Op www.erfemissiescan.nl beantwoorden telers vragen over het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. In de module voor de fruitteelt zijn ook gerichte vragen opgenomen over emissies bij het reinigen en opslaan van voorraadbakken, naoogst behandelingen en het sorteren van fruit met een waterdumper.

Vermindering erfemissie belangrijk

Met de scan krijgen telers een beter inzicht in de activiteiten die emissie (uitstoot) naar het oppervlaktewater kunnen veroorzaken. Daarnaast geeft de scan informatie over wetgeving op het gebied van erfemissie en ideeën over maatregelen die telers  kunnen nemen om emissies vanaf het erf te verminderen. Vermindering van emissies is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.

Loket Erfemissie Gewasbescherming

Naast het invullen van de Erfemissiescan kunnen telers uit alle sectoren met praktijkvragen terecht bij het Loket Erfemissie Gewasbescherming (www.toolboxwater.nl/erfemissie). Via e-mail en telefoon kan iedereen zijn vraag over het tegengaan van erfemissie stellen, bijvoorbeeld vragen over te nemen maatregelen of over wetgeving. De meest gestelde vragen worden met antwoord op de website gepubliceerd. Naast telers en loonwerkers kunnen ook adviseurs en anderen bij het Loket terecht. Een deskundige van CLM zal de vragen beantwoorden.

Op naar 5.000 ingevulde erfemissiescans

De Erfemissiescan, en ook de module voor fruitteelt, is ontwikkeld onder begeleiding van het Toolboxteam Water. Dit Team bestaat uit vertegenwoordigers van LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. De Erfemissiescan voor de fruitteelt is gemaakt in opdracht van TOPPS, met financiële steun van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de waterschappen Scheldestromen en Zuiderzeeland. Het Toolboxteam Water streeft ernaar om dit jaar vijfduizend telers en loonwerkers te bereiken met de Erfemissiescan.

Nadere inlichtingen: Klaas Jilderda, Nefyto, klaas.jilderda@basf.com, 026 3717286

Zie ook: www.erfemissiescan.nl