500ste Erfemissiescan Gewasbescherming gerealiseerd!


Afgelopen week werd de 500ste Erfemissiescan Gewasbescherming ingevuld door akkerbouwer Jan Groot uit Lelystad. De kersverse akkerbouwvoorzitter van LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland, Jaap van Wenum, feliciteerde Groot hiermee. De Erfemissiescan Gewasbescherming is een digitale tool waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie (uitstoot) van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Van Wenum: “Emissie vanaf het erf is een belangrijke route waar winst te behalen is om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo kunnen we als agrariërs zelf helpen een breed middelenpakket te behouden.”

Steeds meer aandacht voor erfemissie

Al 500 telers vulden – zelfstandig of met hulp van hun gewasbeschermingsadviseur- de Erfemissiescan in en kregen inzicht in emissieroutes vanaf hun erf. Jan Groot uit Lelystad vulde de Erfemissiescan samen met gewasbeschermingsadviseur Van den Berg (R. Van Wesemael BV) in. Akkerbouwer Groot: “Ik deed de 2e reiniging van de tank en leidingen nog wel eens op het erf, maar dat ga ik nu ook op het land doen”. LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland, Agrodis, Nefyto en de Unie van Waterschappen hebben de Erfemissiescan de afgelopen maanden uitgerold om erfemissie te verminderen. Emissievermindering is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket. Met de 500ste ingevulde scan is één van de doelen uit het actieplan ‘Schoner, Groener, Beter!’ van LTO behaald. Van Wenum:“Goed dat het doel al is bereikt, we hopen dat nog veel meer telers de Erfemissiescan gaan invullen.”

Erfemissiescan

Door het invullen van de erfemissiescan op www.erfemissiescan.nl kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Zij beantwoorden vragen over het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. Als resultaat krijgen ze te zien bij welke van deze activiteiten emissie (uitstoot) naar het oppervlaktewater optreedt. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om emissie vanaf het erf te verminderen.


Aanvullingen van de Erfemissiescan

De huidige Erfemissiescan richt zich met name op de akkerbouw. Momenteel wordt financiering gezocht voor uitbreiding van de scan met emissieroutes die specifiek zijn voor de bollenteelt, fruitteelt en de teelt van pootgoed.

Erfemissiescan aanvullend op Toolbox

De Erfemissiescan is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en Broos Water op verzoek van LTO (land en tuinbouw organisatie) Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. Deze organisaties zijn in 2014 gestart met de Toolbox Emissiebeperking (toolboxwater.nl), waar de Erfemissiescan onderdeel van uitmaakt. De ontwikkeling van de Erfemissiescan is mogelijk gemaakt met financiële steun van TOPPS.

emissie