Landbouw op peil Vechtstromen: Regeling voor agrariërs voor verbetering bodem- en waterbeheer in Overijssel is geopend


Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen (provincie Overijssel) kunnen vanaf vandaag 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.

In totaal is er van 2019 t/m 2021 € 1,4 miljoen te verdelen. Onder de noemer Landbouw op Peil Vechtstromen geven LTO- Noord en waterschap Vechtstromen hiermee invulling aan een deel van de DAW- subsidies die Provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen in 2018 vaststelden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de maatregel en de omvang. Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking kunnen komen zijn water vasthouden door middel van stuwen, creëren van gesloten kringlopen in de glastuinbouw, wasplaatsen in de akkerbouw of opvangvoorzieningen.

Maatregelen tegen bijvoorbeeld droogte

In 2018 werden de DAW- gelden (€ 2,8 miljoen) door provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen vastgesteld. Met een gezamenlijke aanvraag, komt hiervan 1,4 miljoen beschikbaar voor het project Landbouw op Peil Vechtstromen. Hiermee werken Waterschap Vechtstromen en LTO Noord samen met de agrarische sector aan een duurzamere inrichting van het landelijke gebied. In het project Landbouw op Peil (2010-2015) is een eerste aanzet gegeven voor samenwerking. Met Landbouw op Peil Vechtstromen komt er een vervolg op het succesvolle project en wordt de opgedane kennis in de praktijk gebracht. Want bijvoorbeeld het droge jaar 2018 maakte duidelijk dat we steeds vaker te maken met structurele droogte en incidentele wateroverlast. Door gesubsidieerde maatregelen, werkt het waterschap samen met de agrarische sector aan de verbetering van de waterbeschikbaarheid, wateroverlast en water- en bodemkwaliteit. De samenwerking bestaat uit ondersteuning in het proces van kennisvergroting en bewustwording, de keuze van de juiste maatregelen, het verbinden van kansen en het aanvragen van subsidie.

Al 100 agrariërs hebben interesse getoond in de regeling. Deze ondernemers worden binnenkort benaderd voor een gesprek over het tot uitvoering brengen van de maatregelen. Er is echter nog voldoende budget voor nieuwe initiatieven.  Bent u agrariër en wilt u in aanmerking komen voor een gesprek over alle subsidiemogelijkheden? Kijk dan op www.vechtstromen.nl/landbouwoppeil


Landbouwoppeil agrarisch waterbeheer

Agrariër Rijstenberg, bestuurder Jolink van LTO- Noord en dagelijks bestuurslid waterschap Vechtstromen Broeze

Aan de keukentafel bij de familie Rijstenberg in Loozen. Deze melkveehouder ziet mogelijkheden in subsidie van Landbouw op Peil Vechtstromen

Aan de keukentafel bij de familie Rijstenberg in Loozen. Deze melkveehouder ziet mogelijkheden in subsidie van Landbouw op Peil Vechtstromen