Perceel


Teeltvrije zone

Voor het toepassen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naast oppervlaktewater gelden extra eisen ondanks gebruik van drift reducerende maatregelen. Zo geldt dat een strook land naast oppervlaktewater niet mag worden bespoten of bemest. Deze teeltvrije zone mag men ook niet gebruiken voor het telen van een gewas. Afhankelijk van het gewas is de teeltvrije zone breder of smaller.

Spuitdrukregistratie en technieken

Het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer stelt eisen aan de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de open teelt en er geldt een verplichting voor het hebben van een drukregistratievoorziening.

Perceelsafspoeling

waterafvoerende

Geulen of sleuven graven naar sloten van het waterschap is niet de bedoeling. Het waterschap heeft begrip voor omstandigheden dat agrariërs een geul of sleuf voor oppervlakkige ontwatering aanleggen. Mocht u problemen hebben met de afwatering, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te overleggen en de mogelijkheden te bespreken. Hier vindt u alternatieve oplossingen.

Blauwe diensten

broek

Samen met agrariërs en grondeigenaren werken wij aan het realiseren van een effectief en efficiënt watersysteem en een bodem die het water langer vasthoudt.

Deze samenwerking wordt onderstreept door de Blauwe Diensten, een subsidieregeling. Agrariërs en landeigenaren krijgen hiermee een vergoeding voor ‘bovenwettelijk agrarisch natuurbeheer ter bevordering van de waterkwaliteit’.