Relevante websites


Wet- en regelgeving

  • Activiteitenbesluitagrarisch.nl Geeft de regels uit het activiteitenbesluit voor de agrarische sector duidelijk weer.
  • Wetten.overheid.nl Deze site is de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.
  • Infomil.nl Kenniscentrum InfoMil is de site waar de informatie over milieuwet- en regelgeving wordt gebundeld en verspreid.
  • Milieukwaliteitsnormen Milieukwaliteitsnormen richten zich op het beschermen van de algemene milieukwaliteit. Het waterschap gebruikt milieukwaliteitsnormen o.a. voor de vergunningverlening in het kader van de Waterwet. Via deze link kunt u milieukwaliteitsnormen voor bijvoorbeeld werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater opzoeken.

Gewasbescherming

  • Toolboxwater.nl Op deze site staan praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.
  • Waterabc.nl ABC staat voor Aanpak, Borging en Certificering van waterkwaliteit. Water abc is een unieke aanpak om waterkwaliteitsknelpunten rond gewasbeschermingsmiddelen op te lossen.
  • Schoonwaterwijzer.nl Is een tool voor telers die maatregelen aangeeft voor geïntegreerde gewasbescherming. Na het invullen van de tool, kunt u kiezen welke maatregelen het beste op uw bedrijf passen.
  • Spuitdoppenkeuze.nl Dit is een tool om telers te helpen voor een goed spuitresultaat met de juiste spuitdoppen.
  • Helpdeskwater.nl Op helpdeskwater.nl staat de lijst met toegestane driftarme spuitdoppen
  • Bestrijdingsmiddelenatlas.nl De Bestrijdingsmiddelenatlas geeft op grond van meetgegevens van regionale waterbeheerders een landelijk beeld van de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De atlas maakt onderscheid in resultaten van de monitoringslocaties voor de Kader Richtlijn Water (KRW) en meetpunten uit andere monitoringsprogramma’s.

DAW

agrarischwaterbeheer.nl De landbouwwatersite van overheid en bedrijfsleven. U vindt hier informatie over hoe u samen met het waterschap uw bedrijf en het watersysteem op de toekomst kunt voorbereiden. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer faciliteert u hierbij.

Glastuinbouw

Glastuinbouwwaterproof.nl Deze website is hét centrale kennisplatform op het gebied van water voor de glastuinbouw. Het doel van de website is kennis en ervaring delen op het gebied van duurzaam omgaan met water in de glastuinbouw.

Bodem

Beterbodembeheer.nl Beter Bodembeheer bundelt alle kennis uit het onderzoek over duurzaam bodembeheer in de landbouw op één plek.

Lelie

Lelieteelt.nl Informatie over de lelieteelt in Nederland.

Keuring

Sklkeuring.nl De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) met informatie over het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.