Natuur en waterkwaliteit


Schoon water is belangrijk voor planten, dieren en mensen.

We stoppen veel energie en geld in het verbeteren van de kwaliteit van ons oppervlakte- en grondwater. Zo zuiveren we het rioolwater in onze zuiveringen, houden we scherp adviserend toezicht op activiteiten die een gevaar zouden kunnen opleveren voor de waterkwaliteit en treden we op bij illegale lozingen.

We onderhouden onze watergangen zorgvuldig. Maar toch kunnen we niet verhinderen dat de kwaliteit van water in vijvers, sloten en beken in ons gebied in warme zomerperiodes onder druk komt te staan. Met name als de watertemperatuur oploopt tot boven de 20 graden. Dit zorgt voor minder zuurstof in het water en goede omstandigheden voor het ontstaan van blauwalg en botulisme.

Ook een overvloed aan voedingsstoffen in het water draagt bij aan zuurstoftekort. Het is voedsel voor (exotische) waterplanten en algen, die door de warmte en het vele zonlicht sowieso al goed groeien. Nachts verbruiken algen en (water)planten zuurstof, waardoor het zuurstofgehalte nog verder daalt, soms met vissterfte tot gevolg.

Ook hoosbuien kunnen leiden tot vissterfte. Het regenwater neemt veel voedingsstoffen en vuil mee dat in droge periodes is opgehoopt. Daardoor wordt het water in vijvers, sloten en beken voedselrijk en troebel, met een slecht leefklimaat tot gevolg. Soms valt er zoveel regen dat de riolering het niet aan kan. Dan stroomt deze over, waardoor rioolwater in het oppervlaktewater terecht komt. Dit kan zuurstofgebrek veroorzaken, waardoor soms acute vissterfte optreedt.

Wat kunt u doen?

  • De regenpijp loskoppelen van het riool, weghalen van verharding in tuinen en opslaan van regenwater draagt bij aan het voorkomen van riool overstort.
  • Als u dode dieren in of bij het water vindt, neem dan a.u.b. direct contact op met het waterschap. Dit kan 24/7 via telefoonnummer: 088-2203333.
  • Botulisme kan gevaarlijk zijn voor mensen en (huis)dieren. Daarnaast kunnen honden die zwemmen in natuurwater ziek worden van de ziekte van Weil. Het wordt overgedragen door rattenurine. Honden kunnen worden ingeënt tegen de ziekte van Weil. Inenten tegen botulisme is niet mogelijk. Ook van het zwemmen in drijflagen van blauwalg kunnen honden ziek worden.
  • Overmatige voedingsstoffen in het water kunnen leiden tot zuurstoftekort. Voer daarom liever geen eendjes en vissen.

Met stuwen en gemalen wordt het waterpeil gereguleerd. Overtollig water wordt afgevoerd, voor de landbouw wordt voldoende water vastgehouden en het grondwaterniveau op peil gehouden.

Daarnaast zorgen stuwen er voor om hoogteverschillen te overbruggen en de stroomsnelheid van het water te regelen.

Building with Nature, ofwel bouwen met natuur, is het gebruik maken van natuurlijke processen in beken en omliggende oevers.

Met vragen over de hoeveelheid water, de kwaliteit en de infrastructuur (watergangen, stuwen, gemalen) kunt u terecht bij de gebiedsbeheerder.

Peilbeheer

Voor elk peil regulerend "kunstwerk" (stuw, gemaal, sluis) is een zomer- en winterstreefpeil vastgelegd in m+N.A.P.

Indien u een peil wilt laten wijzigen kunt u contact opnemen met uw gebiedsbeheerder.

Vistrappen

vistrap

Een stuw is letterlijk een enorme drempel waar vissen niet tegenop kunnen zwemmen. Voor de voortplanting is het wel erg belangrijk dat vissen hun paaigebieden stroomopwaarts kunnen bereiken. Daarom worden de stuwen voorzien van vistrappen.

Biodiversiteit

vechtanjers

Vanuit onze rol als waterbeheerder onderschrijven we het belang van biodiversiteit en houden we hier bewust rekening mee bij het uitvoeren van onze werkzaamheden.