Water en natuur krijgen de ruimte in het project Regge Pelmolen


Op donderdag 20 april 2023 sloten we het project Regge Pelmolen met een feestelijk bijeenkomst af. Samen met inwoners uit het gebied en diverse organisaties werd dit gevierd in de Pelmolen ‘Ter Horst’ in Rijssen. Ook verkenden de deelnemers met een korte vaarttocht in de zomp de nieuwe kronkelende Regge. Met de uitvoering van het project Regge Pelmolen kreeg vrijwel de hele Regge, van Diepenheim tot Ommen, een natuurlijke inrichting.

Wat is er gedaan?

In het project Regge Pelmolen is de Regge, tussen de provinciale weg N 347 en de Maatgraven, over een lengte van 1,5 km, natuurlijk ingericht. De Regge meandert (kronkelt) hier nu weer als een natuurlijke rivier door het landschap. Een natuurlijke, kronkelende rivier voert het water minder snel af. In natte perioden overstromen aanliggende percelen in het Reggedal. Hierdoor voorkomen we benedenstrooms wateroverlast. Ook wordt het grondwater hierdoor aangevuld, waardoor we verdroging in de zomer tegengegaan. Naast water en landbouw is natuur een belangrijke functie in het Reggedal. In het project zijn voormalige landbouwpercelen omgevormd naar nieuwe natuurgebieden, waarmee invulling wordt gegeven aan het Natuur Netwerk Nederland. Het Reggedal wordt ook hier zo een belangrijk leefgebied voor planten en dieren, waardoor we de biodiversiteit versterken. Ook is er volop ruimte voor recreatie op of aan het water. Wandelend of vanaf de Enterse zomp, kano of fluisterboot is van de natuurlijke Regge te genieten.

Reggevisie en Europese Kaderrichtlijn Water

Met de herinrichting van het traject Regge Pelmolen geven we invulling aan de Reggevisie en de Europese Kaderrichtlijn Water. We versterken met deze realisatie de kwaliteit en biodiversiteit van de Regge en spelen in op de klimaatverandering.

Samenwerking

Het plan is in samenspraak met diverse partijen tot stand gebracht en medegefinancierd door het POP3 (het derde plattelandsontwikkelingsprorgamma van de EU) programma van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.