Werkzaamheden Rheezermaten verlopen voorspoedig


In maart zijn we gestart met de werkzaamheden in het gebied Rheezermaten langs de Vecht bij Hardenberg. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Herbert Lambers, projectleider namens de aannemingscombinatie Bouwhuis-NONAK, stuurt de werkzaamheden in het gebied aan en vertelt over de voortgang van het project.

“We zijn blij met deze prachtige opdracht van waterschap Vechtstromen”, vertelt Herbert. “De werkzaamheden verlopen zeer voorspoedig. Door het gunstige weer kan er volop worden gegraven. Uiteraard houden we tijdens de werkzaamheden rekening met de veiligheidsmaatregelen ten aanzien van corona die door de Rijksoverheid zijn afgegeven. De afgelopen periode zijn er al twee meanders voor ca. 85% ontgraven en is er een hoeveelheid van ongeveer 65.000m3 zand (bijna 3000 vrachtwagens) afgevoerd uit het gebied via de uitweg die is gemaakt op de provinciale weg N343 ter hoogte van de Bandelsteeg. Daarmee lopen we goed op schema.”

Overlast voorkomen

“Door het graafwerk en vrachtverkeer is overlast nooit helemaal te voorkomen”, zegt Herbert. “Maar we doen er alles aan om het tot het minimum te beperken. We zorgen dat de woningen, bedrijven en percelen voor omwonenden gedurende het werk bereikbaar blijven, ook als we aan het werk zijn. De Vecht zelf blijft ook bevaarbaar gedurende het project. Daarnaast nemen we maatregelen om de overlast voor de natuur te beperken. Zo hebben we op sommige plaatsen bosschages verwijderd en op andere plekken zijn gedeeltes afgezet met lint, als preventieve maatregel om te voorkomen dat vogels en andere dieren zich gaan nestelen op deze plekken. We bedenken dat natuurlijk niet zelf, maar werken volgens het ecologisch protocol en onder toezicht van ecologen.”

Werkzaamheden

De komende weken gaan de graafwerkzaamheden verder. “De komende periode richten we ons verder op het grondwerk. Er wordt nu ook zand afgevoerd vanaf de tijdelijke in-/uitrit aan de Hardenbergerweg. Om de veiligheid van de fietsers te waarborgen, hebben we het fietspad ter plaatse van de in-/uitrit omgelegd en nemen we passende verkeersmaatregelen. Tegen de wijk het Hazenbos aan worden een aantal landbouwpercelen opgehoogd en heringericht. Ook is het de bedoeling om watergangen te dempen en ondieper te maken in de nabijheid van het trilveengebied richting de Rheezerweg”, sluit Herbert af.

Over het project

In het gebied Rheezermaten richten we delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw in, met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers. Hierdoor verbeteren de rivierprocessen en  ontstaan mogelijkheden voor de ontwikkeling van waardevolle natuur. In het winterbed zijn de maatregelen gericht op het beter vasthouden van water, dit ook om de trilvenen in dit gebied te behouden/versterken. Ook leggen we recreatieve voorzieningen aan, zoals fiets- en voetpaden en uitkijkpunten. De herinrichting van het gebied Rheezermaten is onderdeel van het programma Ruimte voor de Vecht.


Herbert Lambers - projectleider bij aannemingscombinatie Bouwhuis - NONAK

Er worden nieuwe meanders in de Vecht gegraven