Online bijeenkomsten over dijkversterking langs de Vecht


Wij (Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen) nodigen inwoners en andere belangstellenden uit voor online informatiebijeenkomsten op 15 juni (19.30 uur) en 16 juni (15.30 en 19.30 uur). Tijdens de bijeenkomsten wordt u bijgepraat over het project Veilige Vecht en onze ideeën om het Vechtgebied te beschermen tegen overstromingen.

Via veiligevecht.wdodelta.nl meldt u zich aan.

Vanaf september 2020 verkennen wij wat een goede oplossing is voor een veilige en klimaatbestendige Vecht. Dit doen wij samen met bewoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Met elkaar brachten wij ideeën voor mogelijke oplossingen voor een veilige Vecht in kaart. Tijdens de bijeenkomsten wordt u bijgepraat welke mogelijke oplossingsrichtingen de komende jaren worden onderzocht in de gemeenten Dalfsen en Zwolle én het hele gebied van de Vecht. De komende twee jaar onderzoeken de waterschappen welke oplossingen kansrijk en haalbaar zijn.

Wapenen tegen overstromingen

Dagelijks bestuurslid Breun Breunissen (WDODelta): “Door klimaatverandering verwachten we steeds extremere regenbuien. Daar kunnen we niet omheen en dat bepaalt hoe we in de toekomst veilig kunnen wonen, leven en werken met water. Omdat de Vecht een regenrivier is, moeten we ons voor het Vechtdal voorbereiden op heel extreme weerssituaties. Deze situaties gaan misschien maar één keer per 120 generaties voorkomen maar kunnen grote gevolgen hebben bij overstromingen. Daarom kijken we in het project Veilige Vecht niet alleen hoe we de dijk het beste kunnen versterken, maar ook hoe we het hele watersysteem beter voorbereiden op de toekomst.”

Strijd tegen de droogte

Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (Vechtstromen): “In het gebied van grofweg Coevorden tot aan Zwolle stroomt het water van nature naar de Vecht. Door het water vast te houden op de plek waar het valt, stroomt er in extreem natte situaties minder water naar de Vecht. Hierdoor is een minder ingrijpende versterking nodig van de dijken tussen Dalfsen en Zwolle. Op deze alternatieve manier kunnen we het Vechtgebied beschermen tegen hoogwater. Ook zijn er kansen om het water op de zandgronden van Twente en Drenthe langer vast te houden en de droogte te beperken. De maatregelen die we gaan onderzoeken, kunnen dus bijdragen aan de bescherming tegen te veel water en bijdragen aan een klimaatbestendiger watersysteem.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)

Het project is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar u veilig kunt wonen, werken en recreëren.