Samen op zoek naar oplossingen voor een klimaatbestendig Vechtdal

Gepubliceerd op 31 augustus 2020

30 kilometer dijk versterken tussen Dalfsen en Zwolle en bijdragen aan een klimaatbestendig Vechtdal. Dat is waar de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen voor aan de lat staan. De komende drie jaar onderzoeken zij samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing om in de toekomst droge voeten te houden in het Vechtdal. U bent van harte welkom hierover meer te horen tijdens startbijeenkomsten in Dalfsen, Zwolle en digitaal. Het project Veilige Vecht is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

“We staan aan het begin van een intensief proces om samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing te vinden voor het versterken van de dijk. Want dat is de opgave die er ligt: de dijk versterken, zodat inwoners ook in de toekomst worden beschermd tegen overstromingen”, vertelt dagelijks bestuurslid Breun Breunissen (WDODelta). Hierin werken we nauw samen met Waterschap Vechtstromen. Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (Vechtstromen): “We kijken namelijk niet alleen naar de dijk tussen Dalfsen en Zwolle. Ook andere mogelijke maatregelen in het Vechtdal tot de Duitse grens nemen we mee in dit project. We noemen dit ook wel systeemmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk parkeren van water in een gebied wanneer het hoogwater is. Want uit recent onderzoek blijkt dat die systeemmaatregelen ook kunnen bijdragen aan minder hoge waterstanden op de Vecht in extreme situaties. De combinatie met systeemmaatregelen kan zorgen dat de dijk op sommige punten misschien minder ingrijpend aangepakt gaat worden.”

Op zoek naar een goede oplossing

Alle dijken in Nederland moeten voldoen aan de wettelijke normen voor de waterveiligheid. Onderzoek heeft aangetoond dat de Vechtdijk tussen Dalfsen en Zwolle onvoldoende sterk is om het gebied in de toekomst te beschermen tegen overstromingen. De komende drie jaar nemen de waterschappen de tijd voor een verkenning. Hierin wordt de situatie – waarin ook rekening wordt gehouden met langere periodes van droogte – nauwkeurig in beeld gebracht en bekeken welke mogelijke oplossingsrichtingen er zijn. Daarvoor wordt veel onderzoek gedaan en worden gesprekken met inwoners en bedrijven gevoerd. In 2023 wordt de verkenning afgesloten met het besluit welke oplossing de voorkeur heeft: het voorkeursalternatief. Dat kan alleen dijkversterking zijn, of een combinatie met één of meerdere systeemmaatregelen. Daarna worden de maatregelen verder uitgewerkt tot concrete plannen. De schop gaat in de grond vanaf 2027.

Uitnodiging startbijeenkomst

Het project start met bijeenkomsten voor bewoners en geïnteresseerden op 15 september in Dalfsen, 16 september in Zwolle en 21 september online. Ga naar veiligevecht.wdodelta.nl voor praktische informatie en om u aan te melden voor een van de startbijeenkomsten.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)

Het project Veilige Vecht is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)). Hierin werken waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar u veilig kunt wonen, werken en recreëren.