Waterschappen werken komende jaren samen aan een waterveilig Vechtdal

Gepubliceerd op 27 september 2019

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Waterschap Vechtstromen hebben hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de voorbereiding van het project Vecht Dalfsen Zwolle. Dit houdt in dat beide partijen de komende jaren nauw samenwerken om de Vechtdijken tussen Dalfsen en Zwolle veilig te houden voor de toekomst.

Dagelijks bestuurslid Breun Breunissen (WDODelta): “De dijken langs de Vecht zijn veilig, maar dit blijft kwetsbaar door steeds hogere waterstanden, klimaatverandering en omdat de dijken ouder worden. Daarom werken we continu aan dijken om aan strenge eisen te blijven voldoen. Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen hoogwater gaan we aan de slag met het gebied rond de Vechtdijken. Dat bereiden we de komende jaren voor.” Daarbij kijken de waterschappen niet alleen naar het versterken van de dijk. Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (Vechtstromen) vult aan: “Ook andere mogelijke maatregelen in het Vechtdal nemen we mee in dit project. Want uit recent onderzoek blijkt dat met maatregelen elders in het gebied de waterstand op de Vecht verlaagd kan worden. Dat heeft dan weer invloed op het versterken en verhogen van de dijken. We kijken dus samen vanuit een brede blik naar de versterkingsopgave.”

Waterveiligheid voorop

Een dijkversterking vraagt een goede voorbereiding. In juni 2020 start de zogenaamde verkenningsfase. In de verkenningsfase bekijken de waterschappen samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden in het hele Vechtdal welke oplossingen er zijn voor het waterveiligheidsprobleem, die passen bij de bijzondere kenmerken van de Vecht en de omgeving. Als voorbereiding op deze verkenning onderzoeken we of en waar de dijk hoog en sterk genoeg is en waar we met het toekomstige project rekening mee moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan meekoppelkansen, nieuwe technische uitgangspunten of klimaatberekeningen. Ook gebruiken we deze periode om andere maatregelen in beeld te krijgen die bijdragen aan minder hoge waterstanden op de Vecht. De verkenningsfase duurt tot en met 2023.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.)

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Het project Vecht Dalfsen Zwolle is onderdeel van 1.100 km dijken die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Tot 2050 worden in het gebied van WDODelta meer dan 100 kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren.


Voorafgaand aan de Vechtdaldag ondertekenden dagelijks bestuursleden Breun Breunissen (WDODelta) en Wim Stegeman (Vechtstromen) de samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is vastgelegd hoe de beide waterschappen samenwerken aan het vergroten van de waterveiligheid in het Vechtdal.