logo-vechtstromen
Zoekterm

Samenwerking voor kostenbesparing


Inleiding

De afvalwaterbehandeling is nauw verweven met het rioolbeheer van gemeenten. We werken daarom samen met gemeenten aan een effectief en efficiënt afvalwaterbeheer. Ook gaan we de kwetsbaarheid verminderen en de kwaliteit verbeteren. Daarnaast kijken we samen met bedrijven en kennisinstellingen naar mogelijkheden om de zuivering van afvalwater goedkoper en duurzamer te maken.

Toelichting

Doelmatiger waterketen

Het Bestuursakkoord Water (2011) vraagt van het waterschap en de gemeenten drie inspanningen: kosten besparen (minder meerkosten), kwetsbaarheid verminderen (meer continuïteit), en kwaliteit en het innovatievermogen vergroten. Uit de voortgangsrapportage van de Visitatiecommissie Waterketen (Commissie Peijs) blijkt, dat de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallaties op orde zijn.

Tegelijkertijd liggen er grote uitdagingen om de kostenontwikkeling in de hand te houden. De samenwerking in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) groeit en levert aantoonbare resultaten. Ook de samenwerking met drinkwaterbedrijven en het leren van elkaar komt op gang. Er moet echter nog veel gebeuren om in 2020 de doelmatigheidsopgave te hebben gerealiseerd.

Doelen

Doelen

Een effectieve en efficiënte (afval)waterketen door partnerschappen met gemeenten en andere partijen.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Het partnerschap met gemeenten en andere partijen werken we in de planperiode uit door het op maat aangaan van samenwerking met bedrijven, waaronder drinkwaterbedrijven, en door structurele samenwerking met alle gemeenten in ons beheergebied.

Samenwerking met gemeentelijke partners

Samenwerking met gemeentelijke partners

Samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen

Samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen

Samenwerking waterschappen

Samenwerking waterschappen

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode