logo-vechtstromen
Zoekterm

Zuiveren afvalwater voor schoon en gezond watersysteem


Inleiding

De zuivering van afvalwater draagt bij aan een goede volksgezondheid en een betere kwaliteit van het oppervlaktewater. Er is op dit punt al veel bereikt, maar het waterschap wil de waterkwaliteit verder verbeteren. We proberen de risico´s voor oppervlaktewaterkwaliteit en volksgezondheid verder te verminderen.

Toestand

Huidige situatie

Veel rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi (rioolwaterzuivering)’s) zijn sinds de jaren ’90 door de waterschappen aangepast. Stikstof en fosfaat worden zodanig verwijderd uit het afvalwater, dat de wettelijke normen voor lozing op oppervlaktewater (o.a. een zuiveringsrendement van minimaal 75% verwijdering voor stikstof en fosfaat voor het beheergebied van het waterschap) op de meeste rwzi’s al worden gehaald. Dit heeft een aanzienlijke verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit opgeleverd. Vissterfte als gevolg van de lozing van zuurstofbindende stoffen komt nog nauwelijks voor. Ook zijn de gehaltes nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) in oppervlaktewater gedaald. Naast de zuivering van afvalwater hebben verbeteringen in het gemeentelijk rioolstelsel aanzienlijk bijgedragen aan een betere kwaliteit van het oppervlaktewater.

Lees meer

Niettemin heeft het gezuiverde afvalwater (effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater)) van de rwzi’s invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater waar het op wordt geloosd. Mede hierdoor is het fosfaatgehalte in veel oppervlaktewateren nog steeds te hoog. Ook hebben de rwzi’s een bijdrage in de lozing van allerlei nieuwe stoffen die via het afvalwater van huishoudens en bedrijven de rwzi bereiken. Dit heeft risico’s voor de waterkwaliteit. Zie daarvoor het WBP-deel 'Schoon water'.

Verwerking zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd)

Optimalisatie van de verwerking van zuiveringsslib is een belangrijke factor om de kosten van afvalwaterzuivering te beheersen. Afbraak van organische stof in slibvergisters en vergaande ontwatering van zuiveringsslib helpen de kosten voor het afzetten van slib in de hand te houden. Het ontwaterde slib voeren we af naar een eindverwerker. Ook biedt de slibverwerking kansen om bij te dragen aan het halen van doelstellingen ten aanzien van de opwekking van energie en de terugwinning van grondstoffen.

Doelen

Doelen

Door afvalwater efficiënt en effectief in te zamelen, te transporteren en te behandelen dragen we bij aan een goede volksgezondheid en een schoon watersysteem.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

De aanpak die we in de planperiode volgen, bestaat uit twee hoofdonderdelen: de inzet op verdere ontwikkeling van de rwzi (rioolwaterzuivering)’s en continuering en uitbreiding van de samenwerking met gemeenten bij de opvang en het transport van afvalwater.

Nieuwbouw, uitbreiding, optimalisatie en renovatie van rwzi’s

Nieuwbouw, uitbreiding, optimalisatie en renovatie van rwzi’s

Ontwikkeling van de zuiveringsinstallaties (rwzi’s)

Ontwikkeling van de zuiveringsinstallaties (rwzi’s)

Opvang en transport van afvalwater

Opvang en transport van afvalwater

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode