logo-vechtstromen
Zoekterm

(Sport)Visserij


Inleiding

Honderdduizenden sportvissers zoeken regelmatig een stek aan de waterkant. Beroepsvisserij komt alleen nog lokaal voor, vooral in Noordwest-Overijssel. In economisch opzicht is sportvisserij een belangrijke bedrijfstak.

Toelichting

Het recht om te vissen is verbonden aan het eigendom van gronden. Sport- en beroepsvisserij zijn geregeld in de Visserijwet. Vissen mag alleen met een vergunning van Sportvisserij Nederland en is aan voorwaarden gebonden. In vrijwel alle gevallen zijn de visrechten langdurig verhuurd aan hengelsportfederaties. Waar sprake is van beroepsvisserij, wordt dit onderling geregeld tussen hengelsport en beroepsvisserij.

De hengelsportfederaties en de beroepsvisserij zijn verantwoordelijk voor het visserijbeheer, de waterschappen voor het visstandsbeheer. Afstemming over het visstandsbeheer gebeurt in de visstandbeheercommissies (VBC (visstandsbeheerscommissie)’s) met gebruik making van elkaars kennis en kunde. Daarin zitten het waterschap, de hengelsportfederatie, de desbetreffende hengelsportvereniging en waar nodig vertegenwoordigers van de beroepsvisserij en de terreinbeheerders.

Aanpak

Uitgangspunten

Het waterschap hanteert de volgende uitgangspunten voor de sportvisserij:

  • Sportvisserij is toegestaan vanaf onderhoudspaden, kades en toegangswegen die in eigendom zijn van het waterschap. Het waterschap verhuurt het visrecht van (een aangewezen deel) haar eigendommen aan de hengelsportfederaties. Vissers moeten een vergunning hebben (vispas).
  • Het waterschap staat voorzieningen, zoals vissteigers, toe. Daarbij wordt ook gelet op toegankelijkheid voor gehandicapten. Vaak is een vergunning op grond van de Keur (de basisverordening van het waterschap) nodig. Voorzieningen mogen niet tegenstrijdig zijn met toegekende functies (landbouw, natuur of vaarweg). Het onderhoud van de voorzieningen is een taak voor de hengelsportverenigingen zelf.
  • De binnenvisserij wordt besproken binnen VBC (visstandsbeheerscommissie)’s. Doelen en eventuele maatregelen worden vastgelegd in visplannen. Het waterschap heeft een actieve inbreng bij de totstandkoming en toetsing van de visplannen.
  • Waterschappen zijn terughoudend t.a.v. het uitzetten van vis. Het uitzetten van vis mag het behalen van ecologische doelen niet belemmeren. Het uitzetten van vis wordt geregeld in de visplannen en afgestemd binnen de VBC’s.
  • Wanneer er vissterfte optreedt, zoeken waterschap en vergunninghouder(s) samen naar oorzaken en oplossingen.
  • Eventuele verbodszones voor het vangen van vis en het betreden van kunstwerken zijn opgenomen in de Keur of in de huurovereenkomsten van het visrecht.