logo-vechtstromen
Zoekterm

Voorkomen overstromingen met overige keringen


Inleiding

De overige waterkeringen zijn keringen die niet zijn aangewezen als primaire of regionale kering door rijk of provincie. Het gaat om kades en andere (kleinere) waterkeringen, die het achterliggende gebied beschermen tegen wateroverlast vanuit het regionale watersystemen.

Toelichting

Normering en onderhoud

In een aantal specifieke gevallen bestaat voor deze keringen een risiconorm, opgesteld door het waterschap. Dit is het geval wanneer een kering een specifieke functie heeft in het watersysteem, zoals bij een bergingsgebied.

De overige keringen zijn opgenomen in de keur en/of de legger. Het beheer en onderhoud is gericht op instandhouding van de kering.

Waterschap Vechtstromen heeft circa 240 kilometer overige keringen op de legger staan.

Doelen

Doelen

We voorkomen wateroverlast vanuit beken en watergangen door overige waterkeringen (geen primaire of regionale kering) te verbeteren en in stand te houden.

Aanpak

Aanpak voor de planperiode

Actualiseren beheer en onderhoud

Actualiseren beheer en onderhoud

Maatregelen

Maatregelen in de planperiode