logo-vechtstromen
Zoekterm

Maatregelen 2016-2021


Alle maatregelen uit het ontwerp waterbeheerplan zijn in een tabel (pdf, 98 kB) per taakveld bij elkaar gezet. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar maatregelen op het gebied van 'uitvoering en beheer' en maatregelen op het gebied van 'verkennen en ontwikkelen'.

Hark maaiboot

Het watersysteem en de waterketen kunnen alleen maar goed blijven functioneren als ze goed onderhouden worden. Jaarlijks wordt veel tijd en geld besteed voor bedrijfsvoering en onderhoud. Klein, regulier onderhoud wordt betaald uit de exploitatie, groot onderhoud en renovaties worden gefinancierd via de investeringsbegroting. Veelal wordt dit werk projectmatig uitgevoerd.

Daarnaast zijn er diverse doelen voor Vechtstromen die we alleen maar kunnen halen door extra te investeren in systeem of keten. Bijvoorbeeld de Krw maatregelen en de energiefabriek. In dit waterbeheerplan staat een groot aantal maatregelen die onderdeel uit maken van het uitvoeringsprogramma. Veelal betreft het opstellen van nieuw beleid, evaluatie van beleid of het doen van onderzoek. Gezamenlijk vormen groot onderhoud, nieuwe investeringen en WBP maatregelen het uitvoeringsprogramma voor Vechtstromen.

Programmeren

Alle kosten die voor rekening van het waterschap komen worden gedekt door opbrengsten van de watersysteem- en zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren). De in het bestuursprogramma afgesproken ontwikkeling van de tarieven vormen het bestuurlijk vastgestelde maximum. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt welke exploitatiekosten en welke investeringskosten gemaakt kunnen worden. Dat doen we elk jaar opnieuw. Dat proces noemen we programmeren.

Bij het programmeren wordt gestuurd op het bereiken van de doelstellingen uit het waterbeheerplan en verdere bestuurlijk vastgestelde documenten zoals afspraken en convenanten met partners.

Om de lasten van de burger niet disproportioneel te laten stijgen zijn externe bijdragen/ subsidies noodzakelijk voor de realisatie van de geplande investeringen.

We vinden het belangrijk om in de programmering flexibel te zijn zodat we kunnen inspelen op kansen die zich voordoen. Door afstemming met partners kan vaak synergie (versterkend eefect van samenwerking) worden gevonden in de wederzijdse doelen en kan een groter maatschappelijk rendement worden bereikt, of lagere maatschappelijk kosten. We zoeken actief naar subsidies om de gezamenlijke doelen dichterbij te brengen. Een belangrijke uitdaging is om voor de komende periode onze programmering beter af te stemmen op die van de belangrijkste partners zoals provincie en gemeenten.

Hieronder wordt per thema weergegeven welke inspanningen en activiteiten geleverd worden om de doelstellingen te behalen. Daarbij zijn enkele prestatie indicatoren (PI (prestatie indicatoren)’s) benoemd. Daarna volgt een overzicht van de investeringsprojecten (waterketen en watersysteem) die in de op dit moment in de programmering staan van waterschap Vechtstromen voor de planperiode. Afgesloten wordt met een overzicht van de maatregelen (veelal beleidsonderzoeken) voortvloeiend uit het Waterbeheerplan.

[Blok]