Update neerslagtekort en waterstand 5 augustus

Gepubliceerd op 5 augustus 2022

Na een paar verfrissende buien in een deel van ons gebied, zal het de komende periode naar verwachting opnieuw droog zijn en zal het neerslagtekort verder toenemen. De stuwen in onze wateraanvoer en -afvoergebieden staan op zomerpeil, zodat het water zo lang mogelijk in ons gebied blijft. De waterstand op de Rijn en de IJssel is extreem laag en de verwachting is dat de peilen nog verder gaan zakken. We kunnen via het IJsselmeer en de IJssel nog wel voldoende water aanvoeren. Vooral in de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren zal de droogte de aankomende weken steeds meer zichtbaar worden en zal ook de waterkwaliteit verder onder druk komen te staan.

Neerslagtekort

Het landelijk neerslagtekort is verder opgelopen en overschrijdt nu de 5 procent droogste jaren. Ook in Twente naderen we dat punt en meten we op weerstation Twenthe op dit moment een neerslagtekort van 227 mm. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met 25 mm toenemen. Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 140 mm op dit moment nog ruim onder het lokale langjarig gemiddelde van 5% droogste jaren. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse. Bij het gemaal Eefde zijn extra pompinstallaties neergezet om ons gebied via het Twentekanaal waar mogelijk van voldoende water te blijven voorzien. Voor het noordelijke deel van ons gebied kunnen we water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. Naast het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied per 27 juni, geldt het hele jaar de beregeningsregeling. Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert er in dat deel van de watergang niet mag worden onttrokken. Dit geldt op dit moment voor het overgrote deel van het gebied waar we geen water kunnen aanvoeren.

Grondwaterstanden

De meeste grondwaterstanden in het noordelijk deel van ons gebied bevinden zich op dit moment iets onder gemiddeld. In het zuidelijk deel staan ze laag in de curve of zelfs iets daaronder. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting verder gaan dalen. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden met stuwen. Dit is maatwerk, want we kunnen niet overal al het water vasthouden. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen.

Waterkwaliteit

In stilstaand of weinig stromend water ontstaan met hoge temperaturen kwaliteitsproblemen, zoals zuurstoftekort, blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en botulisme. Ook neemt de kans op de ziekte van Weil toe. Vijvers in stedelijk gebied zijn het meest kwetsbaar. Daar loopt de temperatuur sneller op en zakt het waterpeil sneller. Als er daarnaast ook nog water uit deze vijvers wordt onttrokken, dan warmt het overgebleven water nog sneller op en daalt het zuurstofgehalte verder. Dit kan leiden tot vissterfte. Het ingestelde onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied dient ervoor om grootschalige waterkwaliteitsproblemen te voorkomen. Ook in ander oppervlaktewater komt de waterkwaliteit meer onder druk te staan. Ga daarom alleen zwemmen in officiële zwemplassen. Deze worden regelmatig gecontroleerd. Ook is het beter uw huisdier niet te laten zwemmen in water van vijvers of ander stilstaand water. De actuele zwemwaterkwaliteit is terug te vinden op zwemwater.nl.