Perceel


Teeltvrije zone en spuitdrukregistratie

Om de kwaliteit van het oppervlaktewater te beschermen staan in het Activiteitenbesluit (besluit van de minister op basis waarvan vergunningverlening plaatsvindt.) milieubeheer regels over de teeltvrije zone, driftreductie en de drukregistratievoorziening (DRV).

Perceelsafspoeling

waterafvoerende

Geulen of sleuven graven naar sloten van het waterschap is niet de bedoeling. Het waterschap heeft begrip voor omstandigheden dat agrariërs een geul of sleuf voor oppervlakkige ontwatering aanleggen. Mocht u problemen hebben met de afwatering, dan kunt u altijd contact met ons opnemen om te overleggen en de mogelijkheden te bespreken. Hier vindt u alternatieve oplossingen.

Blauwe diensten

broek

Samen met agrariërs en grondeigenaren werken wij aan het realiseren van een effectief en efficiënt watersysteem en een bodem die het water langer vasthoudt.

Deze samenwerking wordt onderstreept door de Blauwe Diensten, een subsidieregeling. Agrariërs en landeigenaren krijgen hiermee een vergoeding voor ‘bovenwettelijk agrarisch natuurbeheer ter bevordering van de waterkwaliteit’.