Update neerslagtekort en grondwaterstand 15 juli 2021

Gepubliceerd op 15 juli 2021

In Limburg is er enorme wateroverlast door de grote hoeveelheid neerslag die daar in korte tijd is gevallen. In ons gebied vallen ook stevige buien, maar de afvoer van Vecht, Regge en Dinkel zijn op dit moment niet uitzonderlijk. We zijn alert, maar verwachten geen grote problemen. Op weerstations Hoogeveen en Twenthe ligt het neerslagtekort onder de gemiddelde waardes voor deze tijd van het jaar. De meeste grondwaterstanden bevinden zich in ons gebied nu boven de normale waarden voor de tijd van het jaar.

Afgelopen dagen is er heel veel neerslag gevallen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas (Limburg, Ruhrgebied, België). De mensen in die regio ondervinden daar enorme overlast van en het kan ook gevaarlijke situaties opleveren. Dit speelt niet in die mate in ons werkgebied. Het stroomgebied van ‘onze’ rivieren de Regge, de Dinkel en de Vecht ligt namelijk een stuk noordelijker.

Alert

We hebben de nodige neerslag gekregen en dit zorgt ook voor hogere waterstanden in ons gebied. Maar dat is niet uitzonderlijk en niet te vergelijken met de situatie in Limburg op dit moment. Wel bestaat er lokaal altijd kans op wateroverlast en daarom blijven we alert en houden we de verwachtingen m.b.t. neerslag en afvoer goed in de gaten. We hebben hierover ook nauw overleg met onze collega’s van waterschap Drents Overijsselse Delta, dat stroomafwaarts ligt en natuurlijk met onze eigen collega’s in het veld. Zo zijn de werkzaamheden die in de Dinkel tussen de Duitse grens en Losser worden uitgevoerd momenteel uit voorzorg even stilgelegd.

Waterafvoer op Vecht, Regge en Dinkel

De Vecht heeft op dit moment een afvoer van ca. 11 kuub per seconde (m3/s) bij Emlichheim en 21 m3/s bij Ommen. Dit loopt naar verwachting op naar maximaal 25 m3/s bij Emlichheim en 35 m3/s bij Ommen. Deze waardes zijn niet bijzonder voor deze tijd van het jaar. De afgelopen twee maanden is er al op drie momenten een hogere afvoer gemeten. Bij Gronau heeft de Dinkel momenteel een afvoer van circa 1,5 m3/s. De verwachting is dat de afvoer nog licht zal stijgen naar maximaal 2,0 m3/s. De Regge heeft bij Notter een afvoer van circa 7,0 m3/s. De verwachting is dat ook hier de afvoer nog licht zal stijgen. Ook voor deze beide rivieren geldt dat de afvoer niet uitzonderlijk is voor de tijd van het jaar.

Neerslagtekort

Op weerstation Twenthe is het neerslagtekort over de afgelopen 30 dagen 72 mm tegen ca. 85 mm normaal. Op Hoogeveen was dat 33 mm tegen normaal ca. 80mm. Het neerslagtekort ligt op dit moment op beide locaties dus onder het gemiddelde. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Weersverwachting

Nadat er vandaag (donderdag) vooral in de ochtend lokaal veel neerslag valt, wordt het naar vrijdag toe steeds droger. Zaterdag zet de weersverbetering door met temperaturen van 20 graden aan de kust tot 24 graden in het oosten. Hierbij is vrij veel ruimte voor de zon en blijft het droog. Zondag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het 22 tot lokaal 26 graden in het zuidoosten. Onder invloed van een aanhoudend noordelijke wind lopen volgende week de temperaturen niet verder op dan 22 tot 25 graden. Er is wel vrij veel zon en het blijft droog. Met de huidige verwachting zal het neerslagtekort de komende 10 dagen met ongeveer 10 mm afnemen

Oppervlaktewater

Het hele jaar door is de beregeningsregeling van kracht. Dit wil zeggen dat er alleen oppervlaktewater mag worden onttrokken uit een deel van de watergang als de eerstvolgende benedenstroomse stuw nog water afvoert. Is dat niet het geval, dan geldt automatisch een onttrekkingsverbod in dat deel van de watergang. Zo leveren wij maatwerk waar het kan en beschermen wij het watersysteem waar dat nodig is.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich boven de normale waarden voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting iets dalen.

Stuwen zo hoog mogelijk

We houden in ons gebied de stuwen zo hoog mogelijk, zodat we zoveel mogelijk water vasthouden. Ook helpt dit om een grondwaterbuffer aan te leggen. Door de relatief hoge waterstanden ‘duwen’ we het water vanuit de watergang in de bodem naar het grondwater. Ook geeft de hoge waterstand ‘tegendruk’ aan het grondwater, zodat een eventuele regenbui die in de bodem is doorgedrongen niet zo eenvoudig weer richting de sloot kan wegstromen. We doen dit alleen waar dat effectief is en waar de risico’s op wateroverlast beperkt zijn.

Maaien

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. In de gebieden waar we water aan kunnen voeren maaien we vooral om de watergangen schoon te houden. Dan is er minder wrijving en kunnen we makkelijker meer water aanvoeren. In de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren maaien we zo’n 30% minder. De begroeiing zorgt dan juist voor weerstand. Dat werkt als een groene stuw, waardoor we het water langer vast kunnen houden. We kunnen dat niet bij alle watergangen doen. Als er hoosbuien vallen moeten we namelijk wel voldoende water kunnen verwerken. Onze keuzes daarin zijn weloverwogen en gebaseerd op ervaring en meetgegevens.

Bij de maaiwerkzaamheden houden we zoveel mogelijk rekening met natuur en biodiversiteit. We hanteren strakke regels en doen ons uiterste best om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. Ook van de gebruikers van onze onderhoudspaden verwachten we dat zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de mooie omgeving waarin ze wandelen. Dus gooi geen afval in de natuur en houd uw hond aangelijnd om geen dieren op te schrikken.

Samen water vasthouden

Het waterschap heeft maar 30 procent van het water in beheer. Daarom werken we nauw samen met agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Maar ook inwoners zijn partners bij het tegengaan van klimaatverandering en de effecten ervan. Elke inwoner kan op zichzelf misschien maar een kleine bijdrage leveren, maar vele kleintjes kunnen als het gaat om het klimaat wel degelijk een groot effect hebben.

Stenen inwisselen voor groen draagt bijvoorbeeld bij aan een betere wateropvang. In een tuin met veel stenen stroomt de regen namelijk vaak snel af naar de straat en vervolgens in het riool. Dat is jammer. Want het is veel beter als dat water in de bodem kan zakken. Dan heeft de natuur om je heen er de volgende droge periode weer wat aan. Het is ook kostbaar, want dat schone regenwater stroomt via het riool naar de zuivering waar het onnodig in een duur zuiveringsproces terecht komt. Ook zelf compost maken en die in je tuin verwerken helpt. Je brengt zo organisch materiaal in de bodem en dat houdt weer meer water vast.


Stuw hardenberg