Update neerslagtekort en waterstanden 1 oktober

Gepubliceerd op 1 oktober 2022

Er is de afgelopen weken een redelijke hoeveelheid neerslag gevallen. Met name in het noordelijk deel van ons gebied is hiermee het neerslagtekort flink gedaald. In Twente is minder neerslag gevallen dan gemiddeld in deze tijd van het jaar. De droogte is daar zeker nog niet voorbij en vooral op de hoge zandgronden is nog veel neerslag nodig.

Juist daar waar we in ons gebied volledig afhankelijk zijn van regenwater - met name de hoge zandgronden in Twente – is er in de afgelopen weken helaas minder regen gevallen dan gemiddeld voor de tijd van het jaar. Het neerslagtekort in Twente ligt daardoor nog altijd hoger dan in 2018. In het noordelijk deel van ons gebied is het neerslagtekort ruim gedaald. De verwachte neerslag voor het komende weekeind zal het tekort verder laten afnemen met zo’n 20 millimeter.

De waterstanden in de Rijn en IJssel zijn nu op het niveau dat er voldoende water in het Twentekanalensysteem kan worden gelaten. De tijdelijke pompinstallatie staat op dit moment standby. Door de gestegen IJsselstand en de afgenomen watervraag kan de vaste pomp het nu alleen aan.

Hiermee kunnen we aan de watervraag via de IJssel voldoen. Ook in het deel van ons beheergebied dat vanuit het IJsselmeer wordt gevoed, via de Verlengde Hoogeveense Vaart, kan voldoende water worden aangevoerd.

Neerslagtekort

Het landelijk neerslagtekort is gedaald en staat nu onder de 5% droogste jaren. Op weerstation Twenthe meten we nog steeds een flink neerslagtekort van 307 mm. Dat tekort zal naar verwachting de aankomende 10 dagen met 20 mm afnemen. Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 189 mm ruim onder de lokale 5% droogste jaren, maar nog wel ruim boven het langjarige gemiddelde. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied blijven we de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil houden, om zo veel mogelijk neerslag die valt vast te houden. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse.

Het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied per 27 juni blijft voorlopig gehandhaafd, daarnaast geldt het hele jaar de beregeningsregeling. Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert er in dat deel van de watergang niet mag worden onttrokken. Dit geldt voor het overgrote deel van het gebied waar we geen water kunnen aanvoeren.

Grondwaterstanden

De meeste grondwaterstanden in ons gebied bevinden zich op dit moment nog onder het gemiddelde. Met de buien en weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week naar verwachting iets stijgen. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden met stuwen. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen. Dit heeft tijd nodig en we hopen dan ook dat er de aankomende maanden voldoende neerslag valt om dit te bewerkstelligen.

Het grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht in Twente en delen van Salland blijft van kracht. Dit verbod geldt voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur.

Waterkwaliteit

Op een paar plekken in ons gebied is de kwaliteit van het oppervlakte water nog niet hersteld, echter geeft de regen op de meeste plekken verlichting voor waterkwaliteitsproblemen, zoals zuurstoftekort, blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en botulisme. Ook lage temperaturen zijn goed voor de waterkwaliteit, omdat kouder water meer zuurstof kan bevatten.

Ziet u toch happende of dode vissen, meld het ons, dan kunnen wij kijken of het mogelijk is het zuurstofgehalte ter plekke te verbeteren of andere maatregelen, zoals het verplaatsen van vissen, nemen.