Update neerslagtekort en waterstanden 15 oktober

Gepubliceerd op 15 oktober 2022

Er valt van tijd tot tijd wat regen en door de lagere temperatuur neemt de verdamping af. Daarmee daalt het neerslagtekort op de meeste plaatsen in ons gebied. Er blijft echter nog veel neerslag nodig om het voorjaar in te kunnen gaan met normale grondwaterstanden. Dit geldt vooral voor de hoge zandgronden.

Daar waar we in ons gebied volledig afhankelijk zijn van regenwater - met name de hoge zandgronden in Twente – is er in de afgelopen weken onvoldoende regen gevallen om het neerslagtekort stevig te laten dalen. In het noordelijk deel van ons gebied is meer regen gevallen en daar is het neerslagtekort wel ruim gedaald. De verwachte neerslag voor de komende 10 dagen zal het tekort verder laten afnemen met zo’n 10 millimeter.

De waterstand van de IJssel is weer op een niveau dat er voldoende water in het Twentekanalensysteem kan worden gelaten. De vaste pomp kan het nu alleen aan en de tijdelijke pompinstallatie is niet meer nodig.

Neerslagtekort

Het landelijk neerslagtekort is gedaald en staat nu ruim onder de 5% droogste jaren. Op weerstation Twenthe meten we nog wel steeds een flink neerslagtekort van 307 mm. Dat tekort zal naar verwachting de aankomende 10 dagen met 10 mm afnemen. Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 190 mm onder de lokale 5% droogste jaren, maar nog wel ruim boven het langjarige gemiddelde. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied blijven we de stuwen op de meeste plekken op zomerpeil houden, om zo veel mogelijk neerslag  vast te houden. Er wordt maatwerk geleverd en er wordt ingespeeld op de actuele en specifieke situatie ter plaatse.

Het onttrekkingsverbod voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied per 27 juni blijft voorlopig gehandhaafd, daarnaast geldt het hele jaar de beregeningsregeling. Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert er in dat deel van de watergang niet mag worden onttrokken. Dit geldt voor het overgrote deel van het gebied waar we geen water kunnen aanvoeren.

Grondwaterstanden

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich ruim onder het gemiddelde voor de tijd van het jaar, zowel in natuur- als landbouwgebied. Met komende weersverwachting zal de grondwaterstand gelijk blijven. We blijven ons inspannen en nemen maatregelen om water zo lang mogelijk in ons gebied vast te houden met stuwen. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we met elke neerslag aan te vullen. Dit heeft tijd nodig en we hopen dan ook dat er de aankomende maanden voldoende neerslag valt om dit te bewerkstelligen.

Het grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht in Twente en delen van Salland blijft van kracht. Dit verbod geldt voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur.

Waterkwaliteit

Door lage temperaturen en af en toe regen is de waterkwaliteit op de meeste plekken hersteld, omdat kouder water meer zuurstof kan bevatten. Ziet u toch happende of dode vissen, of andere problemen in het oppervlaktewater, meld het ons, dan kunnen wij kijken of en welke maatregelen we moeten nemen.  Op zaterdag 1 oktober is het zwemwaterseizoen geëindigd. Dit houdt in dat vanaf die datum de waterkwaliteit van officiële zwemwaterlocaties niet meer wordt gecontroleerd.