Onttrekkingsverboden grond- en oppervlaktewater worden per 1 november ingetrokken

Gepubliceerd op 26 oktober 2022

De onttrekkingsverboden die de afgelopen zomer zijn ingesteld vanwege de droogte, zijn met ingang van 1 november niet langer van kracht. Dit betekent dat met ingang van deze datum enkel de reguliere beregeningsregeling van kracht is. Deze regeling geldt voor ons gehele werkgebied en bepaalt onder andere dat beregenen uit oppervlaktewater is toegestaan zolang er nog water over de eerste benedenstrooms gelegen stuw stroomt.

Het groeiseizoen is voorbij en daarmee neemt de watervraag vanuit de landbouw en natuur af. Het neerslagtekort is als gevolg van de regen van afgelopen weken gezakt en tevens daalt de watertemperatuur, waardoor risico’s met betrekking tot waterkwaliteitsproblemen zijn afgenomen. De deze zomer ingestelde onttrekkingsverboden grond- en oppervlaktewater worden daarom ingetrokken.

Dit betekent niet dat er zondermeer met oppervlaktewater beregend mag worden in ons beheergebied, want de standaard beregeningsregeling zoals opgenomen in artikel 3.88 van de keur van het waterschap blijft gewoon van kracht. Hierin is onder andere bepaald dat alleen oppervlaktewater onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog water afvoert.

Welke onttrekkingsverboden zijn niet meer van kracht?

De afgelopen zomer zijn op verschillende momenten de volgende verboden ingesteld:

Deze verboden zijn met ingang van 1 november 2022 niet meer van kracht.

Droogte nog niet voorbij

Ondanks de regenval van de afgelopen weken is er nog steeds sprake van een aanzienlijk neerslagtekort en lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden in ons werkgebied. We blijven de situatie nauwlettend volgen en hebben hierover contact met onze collega-waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties. De komende maanden zijn we er in ons beheer op gericht om water vast te houden - zo lang dit op een veilige manier kan - zodat grondwaterstanden zich verder kunnen herstellen. We hopen hiermee het nieuwe groeiseizoen, die op 1 april start, weer met aangevulde grondwaterstanden te kunnen starten. Net als voorgaande jaren zoeken we hierin de samenwerking met terreinbeheerders.