Waterstanden op peil voor start hoogwaterseizoen

Gepubliceerd op 7 oktober 2023

Er is de afgelopen weken iets minder neerslag gevallen dan normaal voor de tijd van het jaar. Het neerslagtekort is daardoor iets opgelopen. Doordat we water vasthouden waar dat mogelijk is, is er echter voldoende water in ons watersysteem. We spelen in op de lokale actuele omstandigheden en voeren water af wanneer dat nodig is om wateroverlast te voorkomen. Met de start van het hoogwaterseizoen per 15 oktober zullen we de waterstanden overal goed in de gaten houden. Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich rond het langjarig gemiddelde.

Rijn, IJssel en IJsselmeer

Als gevolg van de grote hoeveelheid neerslag die in de Alpen is gevallen was er begin september een hogere waterstand op de Rijn. Dit is de afgelopen weken weer gedaald naar normalere waterstanden. Het peil op het IJsselmeer en het Markermeer is normaal voor de tijd van het jaar.

Wateraanvoer Twentekanaal

Via het gemaal Eefde kan er water vanuit de IJssel via het Twentekanaal naar ons gebied wordenaangevoerd. Op dit moment is er geen water nodig om aan de vraag te voldoen. De tijdelijke extra pompinstallaties, die Rijkswaterstaat bij het gemaal Eefde had geplaatst om tijdens droge periodes de wateraanvoer te kunnen continueren, zijn niet meer nodig en worden weggehaald.

Weersverwachting

De komende dagen is het droog met op zaterdag en zondag hogere temperaturen dan normaal voor de tijd van het jaar. Na zondag liggen de maximumtemperaturen ruim boven het gemiddelde. Donderdag meer bewolking, minder warm en grote kans (70%) op (mogelijk veel) regen.

Vooruitzichten voor de langere termijn laten een vrij grote kans op een overgang naar wisselvalliger weer met temperaturen die dalen naar het langjarig gemiddelde zien.

Neerslagtekort

Het neerslagtekort op weerstation Twenthe ligt met 91 mm op dit moment rond het lokale langjarig gemiddelde. Gerekend over de afgelopen 30 dagen is er op weerstation Twenthe 46 mm regen gevallen, tegen normaal 65. In het noorden van ons gebied, op weerstation Hoogeveen, ligt het neerslagtekort met 107 mm boven het lokale langjarig gemiddelde. Daar viel over de afgelopen 30 dagen 46 mm regen, tegen normaal 75 mm. De exacte neerslaghoeveelheden zijn onzeker en kunnen lokaal sterk verschillen. De meetstations geven een beeld van de lokale omstandigheden.

Drie soorten droogte

Er zijn drie soorten droogte. Het is meteorologisch droog wanneer het langere tijd niet regent. Daarnaast hebben we de hydrologische droogte. Deze ontstaat wanneer er lage rivierafvoeren en lage oppervlakte- en grondwaterstanden zijn. Als laatste is er nog de droogte in de toplaag van de bodem. Door warmte, zon, en wind kan er uit de bovenste laag van de aarde veel vocht verdampen.

Op dit moment is er geen sprake van droogte in ons gebied.

Oppervlaktewater

In ons beheergebied staan de stuwen in wateraanvoergebied op de meeste plekken rond zomerpeil. We houden het jaar rond zoveel mogelijk water vast om het grondwatersysteem op peil te houden, voor het geval er droge periodes komen. Er zit echter een maximum aan de hoeveelheid water die we vast kunnen houden.

We leveren maatwerk en spelen in op de lokale actuele omstandigheden. Wanneer de bodem vol is en stuwen te hoog staan, kan er namelijk wateroverlast optreden wanneer er hoosbuien ontstaan. Daarom wordt er ook water afgevoerd wanneer dat nodig is.

Het neerslagtekort en de warme periode zorgen op dit moment niet voor extreme situaties. Het onttrekkingsverbod dat vrijdag 30 juni 2023 is ingesteld voor openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is blijft nog van kracht.

Beregeningsregeling

De beregeningsregeling is van kracht. Deze geldt het hele jaar! Indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw van een waterloop niet meer afvoert, mag niet worden onttrokken. Er moet dan bijvoorbeeld worden gestopt met beregenen uit deze waterloop. Hiermee leveren wij maatwerk en beschermen wij het watersysteem direct waar dat nodig is. Het waterschap voert hier controles op uit en bij overtredingen wordt handhavend opgetreden.

Grondwater

Momenteel bevinden de meeste grondwaterstanden zich rond het gemiddelde. We blijven zo veel mogelijk water vasthouden op plekken waar dat kan. De bodem, de spons waarin het water wordt opgeslagen, proberen we goed gevuld te houden. Dit is maatwerk en kan niet overal. Wanneer de bodem vol is moet water ook afgevoerd worden om wateroverlast te voorkomen. Met de huidige weersverwachting zal de grondwaterstand de komende week stabiel blijven.

Waterkwaliteit – onttrekkingsverbod vijvers

We blijven de kwaliteit van het water in vijvers in de gaten houden. Op dit moment zijn de waterkwaliteitsproblemen beperkt. Dit kan echter snel veranderen zodra het warmer wordt. Omdat warmer water minder zuurstof kan bevatten, neemt het zuurstofgehalte in vijvers dan af. De hoeveelheid zuurstof in een vijver is van groot belang voor de waterkwaliteit en waterorganismen, zoals vissen.

Naast zuurstoftekort, kunnen in stilstaand of weinig stromend water ook andere kwaliteitsproblemen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn de groei van blauwalgen (groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn)(groep algen die bij overmatige bloei giftig kunnen zijn) en mogelijk botulisme.

Ook hoosbuien en daaropvolgende overstorten van het riool kunnen leiden tot kwaliteitsproblemen. Er spoelt dan veel stof, rommel en voedingsstof in een keer het water in. Daardoor kan binnen korte tijd zuurstofgebrek in het water ontstaan en kan er vissterfte optreden. Vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is, zijn het meest kwetsbaar. Daar loopt de temperatuur sneller op en zakt het waterpeil sneller. Omdat het voor de waterkwaliteit belangrijk is om het waterniveau in die vijvers zoveel mogelijk op peil te houden is per 30 juni 2023 een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater uit openbare vijvers waar geen wateraanvoer mogelijk is ingesteld.

Zwemwater

Per 1 oktober is het officiële zwemseizoen afgelopen. Vanaf dat moment voeren wij ook geen controles meer uit op de waterkwaliteit. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met het zwemmen in open zwemwaterlocaties. Het water koelt met de lage temperaturen ’s nachts snel af waardoor u of uw huisdier snel afkoelen in het water en er kans op onderkoeling ontstaat.

Bruinrot - NVWA

In verband met de aanwezigheid van de bruinrotbacterie, kan de NVWA in bepaalde gebieden beregeningsverboden instellen voor het gebruik van oppervlaktewater voor de teelt van aardappelen en tomaten. De NVWA voert de handhaving op het beregeningsverbod uit via een helikopter en vanaf de weg.

Op de volgende website is te bekijken waar de beregeningsverboden van kracht zijn: Gebieden met verbod op gebruik oppervlaktewater | Plantenziekten en plagen | NVWA

Nadere informatie over het beregeningsverbod van de NVWA is te vinden op: Verbod gebruik oppervlaktewater bij teelt van aardappelen en tomaten | Plantenziekten en plagen | NVWA