DAW-project in Zuidoost Drenthe


Agrariërs in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen in Zuidoost Drenthe, die geïnteresseerd zijn in maatregelen om waterkwaliteit en/of -kwantiteit te verbeteren kunnen zich nog aanmelden als deelnemer.

Na een intakegesprek volgt een advies op het terrein van bodem en water. Mochten hier investeringen in maatregelen uit voortkomen dan is er een bedrag van maximaal € 10.000 per onderneming voor beschikbaar.

Dit project dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Delphy en Aequator Groen&Ruimte onder leiding van LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord wordt financieel mogelijk gemaakt door provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen. Vanuit Vechtstromen is adviseur Roel Koekoek betrokken, hij werkt nauw samen met landbouwadviseur Janke Kloosterman.

LTO Noord is penvoerder van het project, het spreekt voor zich dat deelname open is voor alle agrariërs in het gebied.


DAW Zoetwatervoorziening Overijssel

Aanmelden en informatie

Aanmelden of meer informatie: projectleider Gerhard Noordhof (gnoordhof@ltonoord.nl / 06-55074525)

logo-provincie-drenthe

Logo LTO noord