Regeling voor agrariërs voor verbetering bodem- en waterbeheer in Overijssel


Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen In Overijssel kunnen 40% tot 80% subsidie (met een maximum van € 10.000 per ondernemer) aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.

In totaal is er van 2019 t/m 2021 € 1,4 miljoen te verdelen. Onder de noemer Landbouw op Peil Vechtstromen geven LTO (land en tuinbouw organisatie)- Noord en waterschap Vechtstromen hiermee invulling aan een deel van de DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)- subsidies die Provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen in 2018 vaststelden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de maatregel en de omvang. Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking kunnen komen zijn water vasthouden door middel van stuwen, creëren van gesloten kringlopen in de glastuinbouw, wasplaatsen in de akkerbouw of opvangvoorzieningen.

Maatregelen tegen bijvoorbeeld droogte

In 2018 werden de DAW- gelden (€ 2,8 miljoen) door provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen vastgesteld. Met een gezamenlijke aanvraag, komt hiervan 1,4 miljoen beschikbaar voor het project Landbouw op Peil Vechtstromen. Hiermee werken Waterschap Vechtstromen en LTO Noord samen met de agrarische sector aan een duurzamere inrichting van het landelijke gebied. In het project Landbouw op Peil (2010-2015) is een eerste aanzet gegeven voor samenwerking. Met Landbouw op Peil Vechtstromen komt er een vervolg op het succesvolle project en wordt de opgedane kennis in de praktijk gebracht. Want bijvoorbeeld het droge jaar 2018 maakte duidelijk dat we steeds vaker te maken met structurele droogte en incidentele wateroverlast. Door gesubsidieerde maatregelen, werkt het waterschap samen met de agrarische sector aan de verbetering van de waterbeschikbaarheid, wateroverlast en water- en bodemkwaliteit. De samenwerking bestaat uit ondersteuning in het proces van kennisvergroting en bewustwording, de keuze van de juiste maatregelen, het verbinden van kansen en het aanvragen van subsidie.


Meldt u aan voor een kennismakingsgesprek

Al 100 agrariërs hebben interesse getoond in de regeling. Deze ondernemers worden binnenkort benaderd voor een gesprek over het tot uitvoering brengen van de maatregelen. Er is echter nog voldoende budget voor nieuwe initiatieven.  Bent u agrariër en wilt u in aanmerking komen voor een gesprek over alle subsidiemogelijkheden? Neem dan contact op met Marco Arts (Projectleider):of Renske Dortland (Projectcoördinator): via ons algemene nummer 088 - 220 33 33.

Of stuur een bericht via het contactformulier Landbouw op peil.