Maatregelen


Met de regeling LOP Vechtstromen Overijssel kunt u vanaf nu voor diverse (bovenwettelijke) maatregelen een bijdrage ontvangen, zoals onder meer de aanleg van een wasplaats met biologische zuivering, de opvang van erfafspoeling en peilgestuurde drainage.

Onderstaande maatregelen moeten passen binnen het bestaande beleid (bijvoorbeeld vergunningverlening). De maatregel moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals die in het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) zijn afgesproken. Het waterschap gaat uw aanvraag hierop toetsen.

  • Voor welke kosten(of maatregelen?) komt u in aanmerking voor een bijdrage van het waterschap :
  • Voor het opstellen van een bedrijfsadvies
  • Voor de aanschaf en aanleg van fysieke maatregelen
  • Voor de aanschaf en installatie: aanschafkosten en installatiekosten derden exclusief BTW;
  • Voor de uitvoeringskosten van bovenwettelijke ingreep;
  • Voor de aanleg en beheer van bovenwettelijke stroken of helofytenfilters:
  • Voor een vergoeding voor productieverlies als gevolg van bovenwettelijke ingreep

Overzicht maatregelen

Download het overzicht met mogelijke maatregelen en bijbehorende bijdragepercentage. Of zie het maatregelenboekje.