Regeling LOP


Het waterschap Vechtstromen heeft een beschikking van de provincie Overijssel gekregen van €1.400.000,- voor een periode van maart 2019 tot april 2022.

Het bedrag wordt gebruikt voor:

  • Bijdrage aan maatregelen voor (of genomen door) agrarische ondernemers (zij nemen de maatregelen)
  • Advisering aan agrarische ondernemers
  • Bewustwording, kennisoverdracht en demonstraties
  • Organisatie en uitvoering

Het overgrote deel van het bedrag is bedoeld voor maatregelen op het agrarische bedrijf.

Waterschap Vechtstromen, LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord en provincie Overijssel hebben uit de bestaande zogenoemde BOOT-lijst binnen het DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) een aantal kansrijke maatregelen geselecteerd. Deze maatregelen zijn opgenomen in deze regeling. De maatregelen zijn onderverdeeld in vijf categorieën, met elk met een ander DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)-doel.

Vechtstromen heeft een kader, regels opgesteld waar u als aanvrager aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een bijdrage. Het kader waarop u een bijdrage zou kunnen ontvangen is:

  • uw aanvraag is gericht op een van de maatregelen in de maatregelen-lijst en deze draagt bij aan de eerder genoemde DAW doelen;
  • u voldoet aan de voorwaarden beschreven in de provinciale subsidiebeschikking en het beleid van het waterschap. Het waterschap kan hierbij aan de aanvraag aanvullende voorwaarden stellen om op deze wijze te voldoen aan het beleid.

De maximum bijdrage uit deze regeling is € 10.000,- per bedrijf. U kunt zelf of in overleg of op basis van een bedrijfsadvies kiezen uit meerdere maatregelen uit de maatregelenlijst. De maximale bijdrage voor een advies is € 1.500,- per bedrijf. Deze kosten van het advies worden verrekend met de maximale bijdrage uit de regeling per bedrijf. U kunt tot uiterlijk 31 december 2021 een bijdrage aanvragen.

De afspraken of samenwerking leggen we vast in een overeenkomst die door ons beide wordt ondertekend. U heeft vervolgens 1 jaar de tijd om de maatregelen uit te voeren. Daarna vervalt het budget.

De regeling LOP Vechtstromen loopt tot eind 2021, zolang het beschikbare budget niet is uitgeput. In de regeling kunnen individuele agrarische ondernemers voor hun eigen bedrijf subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen tot een maximaal bedrag van 10.000 euro per bedrijf. De regeling is individueel, maar het effect op de bedrijfsvoering en het watersysteem is een stuk groter als u samenwerkt met andere agrarische ondernemers in uw omgeving.