Nieuw loofbos draagt bij aan waterbeheer


Op woensdagmiddag 21 februari plantte Nettie Aarnink en diverse andere bestuurders op het Twentse landgoed het Weleveld nieuwe eikjes.

Deze plantdag is onderdeel van het onderzoek stimulering bosomvorming bij eigenaren van kleine percelen. Het komende jaar worden bij 24 boseigenaren kleine naaldbospercelen omgevormd naar loofbos, met als doel meer grondwater vast te houden en natuurwaarden te vergroten. Inmiddels zijn bijna 30.000 loofbomen aangeplant op 12 hectare grond bij in totaal dertien particulieren.

Na de zomer volgt nog een omvorming op ruim 12 hectare bij een groep van elf particulieren. Het doel? Meer grondwater in het gebied vasthouden, de natuurwaarden verbeteren en de zoetwatervoorziening in Oost-Nederland in de toekomst verzekeren. Daarbij levert loofbos een vergrote grondwateraanvulling tot 150/200mm per jaar door geringere verdamping. Juist in droge periodes is dat zeer waardevol.

Het stimuleren van meer loofbos is een proefproject van Landschap Overijssel, Provincie Overijssel, Vitens, de Waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta, in samenwerking met de Bosgroep Noordoost Nederland en het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG).