Meer Europese samenwerking muskus- en beverratbestrijding van belang


Werk meer Europees samen op het gebied van de bestrijding van invasieve exoten, zoals muskus- en beverratten. Die oproep watergraaf Stefan Kuks gisteren namens de Nederlandse waterschappen tijdens een conferentie in het Europees Parlement in Brussel. De bijeenkomst had als doel om ook in Brussel meer aandacht te vragen voor dit belangrijke onderwerp.

Waarom bestrijden

In het laaggelegen Nederland is de kwaliteit van dijken van groot belang voor onze veiligheid, onze economie en onze natuur. Juist om onze dijken veilig te houden en ons te beschermen tegen overstromingen bestrijden we in Nederland al heel lang diersoorten die in onze dijken graven. De muskusrat is daarvan het bekendste voorbeeld en de laatste decennia hoort de beverrat daar ook bij.

De beverrat

De beverrat rukt langzaam op van Oost- naar West-Duitsland en bereikt ook steeds vaker ons land. Sinds 2013 stijgen de jaarlijkse vangsten langs de Duitse grens flink. De oostelijke waterschappen vormen de poortwachter van Nederland voor de muskus- en beverratbestrijding en zorgen dat het dier niet verder het land in komt. Vingen de waterschappen daar in 2013 nog maar 487 dieren, in 2016 was dat bijna verviervoudigd tot 1897. Ook in Duitsland wordt beoordeeld of de bestrijding verder geïntensiveerd kan worden en wordt er al samengewerkt met Nederland. Dit mede vanwege de plaatsing van de beverrat op de Europese lijst van invasieve soorten die bestreden moeten worden.

Meer samenwerken

Het is nodig dat op meer plaatsen in Europa én elders langs de Nederlandse grens, samenwerkingsinitiatieven navolging vinden. De Europese Commissie kan die samenwerking actief faciliteren, zoals ook is afgesproken in artikel 22 van de Europese verordening invasieve exoten. Tijdens de conferentie is besproken hoe partijen aan beide kanten van de grens hun aanpak beter kunnen afstemmen. Ook is meer informatiedeling nodig over de toenemende kosten van bestrijding en over de baten die dat oplevert doordat economische schade in Europa door beverratten kan worden voorkomen. Verder is afgesproken dat er meer gemeenschappelijke kennisonderbouwing nodig is van de bestrijdingsmethoden die aan weerszijden van de grens verschillend zijn.


Meer informatie over

0203 Vechtstromen vangt 17% meer Muskusratten