Schouw waterkeringen


De schouw van waterkeringen vindt plaats van 5 november tot en met 16 november 2018.

Onderhoudsplichtigen voor de waterkeringen moeten voor 5 november zorgen dat de waterkering:

  • vrij is van vee, voorwerpen, afval en andere materialen;
  • hersteld is van geringe schade;
  • bescherming geniet van oeverbegroeiing, maar dat gras en
  • ruigte gemaaid is;
  • vrij is van vee.

Geen schouw van schouwsloten, wel onderhoudsplicht!

We zullen in 2018 geen reguliere schouw van schouwsloten uitvoeren, vanwege het nieuwe beleid voor het onderhoud van sloten, beken en vaarten. De schouwsloten moeten uiteraard wel goed onderhouden worden door onderhoudsplichtigen. Dat is in het belang van de goede doorstroming (aan- en afvoer) van het water.

Bij meldingen van nalatig onderhoud, spreekt het waterschap onderhoudsplichtigen aan. Voldoet een onderhoudsplichtige niet binnen de gestelde termijn aan zijn verplichtingen, dan worden de betreffende watergangen door ons schoongemaakt op kosten van de onderhoudsplichtige.