Nieuw bestuur kiest voor een blauwgroene koers


Water Natuurlijk, CDA, AWP en Bedrijven beoogd dagelijks bestuur

Het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen stemt vrijwel unaniem in met de blauwgroene koers die het waterschap de komende vier jaar gaat varen. Dit bleek woensdagavond tijdens de bespreking van het concept bestuursakkoord in de vergadering van het algemeen bestuur. Het nieuwe bestuur wil extra investeren in het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering, vergroening, duurzaamheid en een goede waterkwaliteit. Daarbij moet er veel aandacht zijn voor samenwerking met partners en inwoners. Ook kiest het bestuur voor een duurzaam financieel beleid en beperking van lastendrukstijging.

De volgende stap in het formatieproces is de vorming van een dagelijks bestuur dat het concept bestuursakkoord gaat uitwerken naar een bestuursprogramma en de leiding neemt over de uitvoering ervan. De insteek is om te komen tot een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door Water Natuurlijk, het CDA, AWP niet politiek wel deskundig en de categorie Bedrijven. De beoogde dagelijks bestuursleden zijn Nettie Aarnink (Water Natuurlijk), Wim Stegeman (CDA), Hans van Agteren (AWP) en Erik Lievers (Bedrijven). Bart Krol, die als informateur leiding gaf aan de totstandkoming van het concept bestuursakkoord, neemt op verzoek van het algemeen bestuur ook de rol van formateur op zich.

Klimaat, schoon water en duurzaamheid

Het voor Nederlandse begrippen hooggelegen Vechtstromen is extra kwetsbaar voor droogte en wateroverlast door extreme neerslag. Zowel droogte als hoosbuien kunnen bovendien waterkwaliteitsproblemen veroorzaken (bijvoorbeeld door algengroei en riooloverstorten). Daarnaast zorgen chemische stoffen en medicijnresten voor vervuiling van het oppervlaktewater. Het bestuur wil de ecologische kwaliteit verhogen, de afvoer van water vertragen, aanvulling van grondwater waarborgen en overlast door overvloedige neerslag beperken. In 2020 wordt beleid opgesteld, samen met partners en maatschappelijke organisaties, dat gericht is op een ‘robuuste inrichting’ van het watersysteem.

Kwetsbare plekken voor wateroverlast brengt Vechtstromen in beeld, waarbij het waterschapsbestuur met partners tot gezamenlijke investeringsagenda’s wil komen. Samen met kennisinstellingen, bedrijfsleven en medeoverheden wil Vechtstromen kennis ontwikkelen gericht op het verwijderen van medicijnresten en microverontreinigingen uit afvalwater en op circulaire toepassingen, onder meer met de invoering van een innovatiefonds.

Het bestuur wil dat er begin 2020 een vergroeningsstrategie ligt met onder meer aandacht voor een herziening van het maaibeleid. Het bestuur van Vechtstromen ziet kansen op synergie (versterkend eefect van samenwerking) door de natuuropgave in Natura2000-gebieden te combineren met maatregelen die zijn gericht op de Europese Kaderrichtlijn Water. Om die reden gaat het waterschap nog dit jaar bezien of dit aanleiding kan zijn voor een andere rolinvulling in de uitvoering van Natura2000-maatregelen.

Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland blijft deze bestuursperiode belangrijk voor Vechtstromen.

Duurzaam financieel beleid

Het nieuwe bestuur hecht veel belang aan de financiële positie van Vechtstromen op de langere termijn en een beperkte stijging van de waterschapstarieven. Er komt een financieel kader dat gericht is op beperking van lastendrukstijgingen, stabilisering van de schuldpositie en met ruimte voor extra investeringen. Het concept bestuursakkoord gaat uit van een gemiddelde lastendrukstijging van 3,4 procent in 2020, dalend naar 3,0 procent in 2024. Dit vraagt vanaf 2021 besparingen die oplopen tot jaarlijks 4 miljoen euro in 2023.

De opgaven waar Vechtstromen voor staat op het gebied van onder meer klimaat, Kaderrichtlijn Water, Natura2000 en energietransitie vragen extra investeringen. De extra investeringsruimte bedraagt 5 miljoen euro in 2020, oplopend tot jaarlijks 10 miljoen euro vanaf 2023, met inbegrip van cofinanciering (jaarlijks 5 miljoen euro).

De dividendopbrengsten van de Nederlandse Waterschapsbank en NieuWater worden de komende bestuursperiode gebruikt voor het innovatiefonds (jaarlijks 1 miljoen euro) en lastendrukverlichting (jaarlijks 1,6 miljoen euro). Wanneer Vechtstromen meer dan 2,6 miljoen euro dividend ontvangt, zal dit worden ingezet voor het terugdringen van de schuldpositie.


Informateur Bart Krol neemt op verzoek van het algemeen bestuur ook de rol van formateur op zich