Programma Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking gesteld


Onlangs heeft de Raad van State bepaald dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis mag worden gebruikt voor toestemming voor activiteiten. Tot de uitspraak van de Raad van State kon op basis van het PAS vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming worden gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor diezelfde natuurgebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer).

Daarnaast heeft de Raad van State geoordeeld dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten in strijd is met de Habitatrichtlijn, omdat niet vooraf is uitgesloten dat de betrokken depositie niet leidt tot aantasting van de natuur.

Ook waterschappen worden door het buiten werking stellen van het PAS geraakt. Met name doordat de ruimte die de PAS-regeling bood, is komen te vervallen. Het gaat hier om activiteiten waarbij stikstof vrijkomt en waar Natura 2000-gebieden nadeel van ondervinden. Vechtstromen inventariseert momenteel voor welke projecten en activiteiten de uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft.

Meer informatie over PAS en de uitspraak van de Raad van State is onder meer te vinden op de website van Bij12.