Wij treden op tegen overtreden beregeningsregeling

Gepubliceerd op 11 juli 2019

Wij waarschuwen voor het overtreden van de regels voor het onttrekken van water uit oppervlaktewater. We ontvangen meldingen van overtredingen en gaan hier scherper tegen optreden. Boetes worden vastgesteld door de Officier van Justitie en zijn fors. Met name in Oost Twente is water schaars. Beken en sloten vallen droog en het grondwaterpeil zakt.

In ons gebied is de reguliere beregeningsregeling van kracht. Volgens deze regeling mag er water worden onttrokken zo lang er water over de eerstvolgende benedenstrooms gelegen stuw stroomt. Zeker op de hoge zandgronden in Oost Twente betekent dit dat er momenteel geen water mag worden onttrokken uit veruit de meeste sloten, beken en kanalen. Water is hier inmiddels zo schaars dat er vaak geen water meer over de eerstvolgende stuw stroomt.
Daarnaast hebben wij een onttrekkingsverbod ingesteld voor vijvers in de bebouwde kom. Dit verbod is ingesteld om problemen met de waterkwaliteit door zuurstofloosheid tegen te gaan. Ook tegen dit verbod treden we op.

Onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet

Wij zien dat veel ondernemers de beregeningsregeling keurig naleven. Dat is belangrijk om de gevolgen van de droogte beperken. Het vraagt verstandig omgaan met het weinige water dat er is. Dit is ook de gedachte achter de beregeningsregeling die uitgaat van ‘onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet.’
In de gebieden waar wij geen water kunnen aanvoeren en zeker op de hoge zandgronden in Oost Twente zijn er problemen met de droogte. Deze gebieden zijn grotendeels afhankelijk van de neerslag die er valt. De droogte is er op dit moment vergelijkbaar met vorig jaar in deze periode. Het neerslagtekort bedraagt ongeveer 200 millimeter, oftewel 200 liter per vierkante meter. Beken en sloten vallen droog en grondwaterpeilen zakken onderuit. Dit brengt schade voor natuur en landbouw met zich mee en kan problemen gaan opleveren voor de waterkwaliteit. In Zuidoost Drenthe en het Vechtdal zijn de problemen minder groot. Hier kunnen we op veel plekken water aanvoeren vanuit IJssel en IJsselmeer en is voldoende water beschikbaar voor beregening.