Grondwateronttrekking bij kwetsbare natuur in Twente en een deel van Salland niet meer mogelijk

Gepubliceerd op 31 juli 2019

Waterschap Vechtstromen stelt per 1 augustus een grondwateronttrekkingsverbod in bij kwetsbare natuur voor het beheergebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht (Twente en een deel van Salland – zie de kaart). Dit verbod geldt voor grondwateronttrekkingen in gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden. Het gaat hier om ongeveer 3% van ons totale beheergebied. Het doel van dit verbod is om (onherstelbare) schade aan kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur zoveel mogelijk te voorkomen.

Voor 2019 is er, met een grens van 250 millimeter neerslagtekort, een criterium vastgesteld voor het ingaan van een dergelijk verbod. Dit criterium is gebaseerd op meetgegevens van de weerstations Twenthe en Hoogeveen. Met het huidige neerslagtekort van 273 mm bij weerstation Twenthe is het criterium van 250 mm inmiddels gepasseerd.

Naar verwachting wordt op korte termijn ook bij neerslagstation Hoogeveen de grens van 250 mm bereikt (deze is momenteel 246 mm). Wanneer neerslag uitblijft, wordt ook ten noorden van de Overijsselse Vecht een grondwateronttrekkingsverbod in de beschermingszone van kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuur verwacht.

Onttrekken uit beken, sloten en vijvers deels al eerder verboden

In 40% van ons beheergebied wordt water met pompen vanuit de IJssel en het IJsselmeer in onze beken en sloten aangevoerd. Ondanks dat er vanuit de IJssel en het IJsselmeer voldoende water beschikbaar is, blijft de aanvoer van voldoende water naar beken en sloten in het wateraanvoergebied kwetsbaar. De watervraag is er groot en dat vergt veel van de pompen. Technische storingen waarmee we de afgelopen dagen te maken hebben gehad, zorgden voor aanvoerproblemen in Zuidoost Drenthe, het Vechtdal en het noorden van Twente. De problemen zijn ondertussen verholpen en we verwachten dat het waterpeil in dit gebied in de loop van deze week weer hersteld is. We vragen aan ondernemers en agrariërs om goed op te letten of beregenen nog mogelijk is in gebieden waar de beregeningsregeling geldt en om hierover in contact te blijven met collega-ondernemers en het waterschap.

Op de hoger gelegen delen, 60% van ons werkgebied, kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer. Hier zijn we afhankelijk van een grote hoeveelheid neerslag. Ondanks diverse maatregelen om water te sparen, zijn de waterstanden op met name de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe laag. Hierdoor komt de waterkwaliteit in de niet-wateraanvoergebieden onder druk.

Daarom gelden de volgende verboden in ons beheergebied:

  • Grondwateronttrekkingsverbod ten behoeve van beregening of bevloeiing binnen een afstand van 200 meter bij kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden in het beheergebied ten zuiden van de Vecht (Twente & Salland), geldt per 1 augustus 2019;
  • Verbod om water te onttrekken uit oppervlaktewater voor de gebieden waar geen water kan worden aangevoerd, geldt sinds 18 juli 2019;
  • Sinds 3 juli 2019 is het al verboden om water te onttrekken uit vijvers binnen de bebouwde kom;
  • In de gebieden waar nog wel water aangevoerd kan worden geldt de beregeningsregeling;
  • Kijk voor meer informatie en actuele kaarten op vechtstromen.nl/droogte

Zie kaart met onttrekkingsverboden

Droogtekaart 31 juli