Vooralsnog geen grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten noorden van de Vecht

Gepubliceerd op 9 augustus 2019

Het is nog steeds erg droog in het beheergebied van waterschap Vechtstromen. Op 6 augustus bedroeg het neerslagtekort op het weerstation Twenthe 291 millimeter en op het weerstation in Hoogeveen 251 millimeter. De grondwaterstanden op de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe zijn erg laag, vaak zelfs nog iets lager dan vorig jaar in deze periode. De natuur en de landbouw hebben het daar erg zwaar.

Het neerslagtekort in Hoogeveen beweegt zich rondom het vastgestelde criterium van 250 millimeter waarbij we het instellen van een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuurgebieden in overweging nemen. De weersvoorspellingen laten zien dat we de komende week te maken krijgen met een wisselvalliger weerbeeld en meer neerslag. Om die reden hebben we besloten op dit moment geen grondwateronttrekkingsverbod ten noorden van de Overijsselse Vecht in te stellen. Medio volgende week wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Grondwateronttrekkingsverbod ten zuiden van de Vecht blijft van kracht

Per 1 augustus was voor het beheergebied van Vechtstromen ten zuiden van de Overijsselse Vecht reeds een verbod ingesteld voor grondwateronttrekkingen in gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden. Het neerslagtekort (291 millimeter, weerstation Twenthe, op 6 augustus) ligt vooralsnog ruim boven het vastgestelde criterium. Daarom blijft dit verbod van kracht.

Meer informatie over grondwateronttrekkingsverbod

Voor 2019 heeft het dagelijks bestuur van ons waterschap een criterium vastgesteld voor grondwateronttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing in aangewezen grondwaterafhankelijke natuurgebieden, inclusief een zone van 200 meter rondom deze gebieden. Bij een neerslagtekort van meer dan 250 millimeter in ons beheergebied, wordt een grondwateronttrekkingsverbod ingesteld als de weersvoorspelling, voorgeschiedenis en de toestand van het watersysteem ongunstig zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee deelgebieden. Voor het gebied ten noorden van de Vecht berekenen we het neerslagtekort op basis van KNMI-station Hoogeveen. Voor het gebied ten zuiden van de Vecht berekenen we het neerslagtekort op basis van KNMI-station Twenthe.

Zie voor meer informatie over het grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ook het nieuwsbericht op onze website over het instellen van dit verbod voor het gebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht.

Onttrekken uit beken, sloten en vijvers deels al eerder verboden

In 40% van ons beheergebied wordt water met pompen vanuit de IJssel en het IJsselmeer in onze beken en sloten aangevoerd. We zijn in staat om voldoende water aan te voeren. We vragen aan ondernemers en agrariërs om goed op te letten of beregenen nog mogelijk is in gebieden waar de reguliere beregeningsregeling geldt en om hierover in contact te blijven met collega-ondernemers en het waterschap.

Op de hoger gelegen delen, 60% van ons werkgebied, kan geen water worden aangevoerd uit de IJssel en het IJsselmeer. Hier zijn we afhankelijk van een grote hoeveelheid neerslag. Ondanks diverse maatregelen om water te sparen, zijn de (grond)waterstanden op met name de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe laag. Hierdoor komt de waterkwaliteit in de niet-wateraanvoergebieden onder druk te staan.

Daarom gelden de volgende verboden in ons beheergebied:

  • Grondwateronttrekkingsverbod ten behoeve van beregening of bevloeiing binnen een afstand van 200 meter bij kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden in het beheergebied ten zuiden van de Vecht (geldt sinds 1 augustus 2019);
  • Verbod om water te onttrekken uit oppervlaktewater voor de gebieden waar geen water kan worden aangevoerd (geldt sinds 18 juli 2019);
  • Verbod om water te onttrekken uit vijvers binnen de bebouwde kom (geldt sinds 3 juli 2019);
  • In de gebieden waar nog wel water aangevoerd kan worden, geldt de beregeningsregeling;

Kijk voor meer informatie en actuele kaarten op vechtstromen.nl/droogte.