Nog steeds erg droog op de hoge zandgronden in Twente en Drenthe

Gepubliceerd op 20 september 2019

De afgelopen twee weken heeft wisselvallig weer laten zien. Dit heeft echter niet geleid tot een aanmerkelijke vermindering van het neerslagtekort. De droogtemaatregelen die we hebben genomen, blijven van kracht.

Verschil tussen de gebieden waar wel of geen water kunnen aanvoeren

Op de plekken waar we water kunnen aanvoeren vanuit de IJssel en het IJsselmeer (40% van ons beheergebied) is voldoende water beschikbaar en kunnen we voorzien in de watervraag. Deze watervraag neemt af, nu dat er volop is en de gewassen worden geoogst. Grondwaterstanden zijn hier laag voor de tijd van het jaar.

Daar waar we geen water kunnen aanvoeren (60% van ons beheergebied) staan veel sloten en beken droog, zeker op de hoger gelegen zandgronden. De grondwaterstanden zijn zeer laag voor de tijd van het jaar en liggen tot wel meer dan een halve meter lager dan wat normaal is in deze tijd van het jaar. Dit is vergelijkbaar met de situatie van vorig jaar in deze periode. Daar waar de grondwaterstanden zich na de afgelopen winter nog niet volledig hadden hersteld van de droogte, ligt de grondwaterstand zelfs nog iets lager dan vorig jaar. Dit geldt met name voor de hoge zandgronden in Twente en de Hondsrug in Drenthe.

Verwachtingen voor de komende 10 dagen

De komende 10 dagen wordt 20 á 30 millimeter neerslag verwacht in ons beheergebied. Dit is iets meer dan de verwachte verdamping en dit zou betekenen dat het neerslagtekort iets gaat afnemen. We verwachten dat het neerslagtekort ruim boven de 250 millimeter blijft liggen en daarmee ruim boven het vastgestelde criterium voor het instellen van een grondwateronttrekkingsverbod binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden.

Actuele maatregelen vanwege de droogte

Naast het verbod om grondwater te onttrekken in gebieden die zijn gelegen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare natuurgebieden, zijn nog een aantal andere maatregelen van kracht. Ook deze maatregelen zijn al op eerdere momenten ingesteld. Het is verboden water te onttrekken uit oppervlaktewater daar waar we geen water kunnen aanvoeren. Ook geldt er een onttrekkingsverbod voor water uit vijvers in de bebouwde kom. Daar waar we wel water kunnen aanvoeren, geldt de reguliere beregeningsregeling. Die bepaalt dat er water mag worden onttrokken indien er water over de eerstvolgende benedenstrooms gelegen stuw stroomt. Zie voor meer informatie ook de digitale kaart onttrekkingsverboden.

Benieuwd naar wat we nog meer doen om nu en in de toekomst om te gaan met de gevolgen van droogte? Kijk dan op www.vechtstromen.nl/droogte.