Onttrekkingsverboden grond- en oppervlaktewater met ingang van 1 november ingetrokken

Gepubliceerd op 30 oktober 2019

De onttrekkingsverboden die de afgelopen zomer zijn ingesteld vanwege de droogte, zijn met ingang van 1 november niet langer van kracht. Dit betekent dat met ingang van deze datum enkel de reguliere beregeningsregeling van kracht is. Deze regeling geldt voor ons gehele werkgebied en bepaalt dat beregenen uit oppervlaktewater is toegestaan zolang er nog water over de eerste benedenstrooms gelegen stuw stroomt.

We hebben besloten om de onttrekkingsverboden in te trekken omdat de situatie rondom de droogte niet meer hetzelfde is als in de zomer. Zo is het neerslagtekort de afgelopen maand fors afgenomen, tot circa 150 millimeter (eind oktober). Ook is de watertemperatuur gedaald, waardoor het risico op problemen met de waterkwaliteit door wateronttrekkingen uit sloten, vijvers, beken en rivieren fors is afgenomen. Bovendien is de watervraag veel minder omdat het groeiseizoen voorbij is.

Welke onttrekkingsverboden zijn niet meer van kracht?

De afgelopen zomer zijn op verschillende momenten de volgende verboden ingesteld:

  • Grondwateronttrekkingsverbod ten behoeve van beregening of bevloeiing binnen een afstand van 200 meter bij kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden;
  • Verbod om water te onttrekken uit oppervlaktewater voor de gebieden waar geen water kan worden aangevoerd;
  • Verbod om water te onttrekken uit vijvers binnen de bebouwde kom.

Deze verboden zijn met ingang van 1 november dus niet meer van kracht.

Droogte nog niet voorbij

Ondanks de regenval van de afgelopen weken is er nog steeds sprake van een aanzienlijk neerslagtekort en lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden in ons werkgebied. We blijven de situatie nauwlettend volgen en hebben hierover contact met onze collega-waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties. De komende maanden zijn we er in ons beheer op gericht om water vast te houden - zo lang dit op een veilige manier kan - zodat grondwaterstanden zich verder kunnen herstellen. Net als vorig jaar zoeken we hierin de samenwerking met terreinbeheerders.