Klimaateffecten voor Twente in kaart gebracht

Gepubliceerd op 16 november 2019

Het klimaat verandert, daardoor komen steeds vaker extreme weersomstandigheden voor zoals droge zomers en grote hoeveelheden neerslag in één keer. Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is er in Twente een klimaatatlas samengesteld.

Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Op basis hiervan gaan gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in hun gebied aan de slag om er voor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen deze weersextremen.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 is gezamenlijk door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Daarin is ook opgenomen dat alle partijen uiterlijk in 2019 in hun gebied een klimaatatlas laten samenstellen die de kwetsbaarheden voor weersextremen in beeld brengt.

De klimaatatlas maakt tot op perceelniveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast het grootst is. Komend jaar gaan de gemeenten aan de hand van de klimaatatlas samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om prioriteiten aan te brengen. Welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen echt noodzakelijk? Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Om Twente toekomstbestendig en waterrobuust in te richten is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Niet alleen de gemeente, de waterschappen Vechtstromen en Rijn en IJssel of de provincie Overijssel moet in actie komen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen (het apart inzamelen van regenwater zodat dit niet meer op het vuilwaterriool wordt geloosd) van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen om uiteindelijk samen bestand te zijn tegen toekomstige weersextremen.


Klimaatatlas

Stuw droog (2)

Ga naar de pagina met meer informatie over de klimaat atlas.