Groeiseizoen start met herstelde grondwaterstanden


Op 1 april begint traditioneel het groeiseizoen. Die dag wordt de grafiek van het neerslagtekort weer op nul gezet en starten we met een schone lei. Het is ook het moment waarop we de beginsituatie beoordelen van ons watersysteem. Wat zijn de grondwaterstanden en hoe staat het met de peilen van het oppervlaktewater. De ervaring leert ons dat we met zijn allen juist nu het water waar mogelijk moeten ‘vasthouden in de haarvaten van het systeem.

Door de oostenwind die de laatste weken over ons land waait, is de toplaag van de bodem behoorlijk uitgedroogd. Toch maken we ons nog geen zorgen over ‘droogte’. De landbouwgewassen, de vegetatie in natuurgebieden en overig groen verbruiken nog niet veel water en bovendien hebben we een zeer natte winter achter de rug. Met 480 mm neerslag kregen we bijna 100 mm meer dan in een gemiddelde winterperiode. Het zorgde er voor dat de grondwaterstanden zijn hersteld en dat we het groeiseizoen beginnen met een opgeladen en hersteld (grond)watersysteem.

Continu balans zoeken

Natuurlijk zijn we ons wel, net als veel agrariërs en andere grondeigenaren, aan het voorbereiden op een eventuele droge periode. Op het moment is de watervraag beperkt. In de wateraanvoergebieden wordt momenteel slechts een geringe hoeveelheid water ingelaten via de Twenthekanalen en de Drentse kanalen. Daarnaast staan in de gebieden waar we geen water aan kunnen voeren op veel plekken de streefpeilen hoger ingesteld, zodat we hier water kunnen vasthouden. Met flexibel peilbeheer zoeken we continu de juiste balans tussen het vasthouden en afvoeren van water.

Door een uitzonderlijk zachte winter en fel drogend weer (veel zonuren), stijgt de watertemperatuur snel en neemt de begroeiing toe. Dit kan er toe leiden dat het water onvoldoende snel afgevoerd kan worden. Op andere plaatsen werkt de begroeiing juist als ‘groene stuw’ die ons helpt om het water vast te houden. Ook hier bewaken we de balans. Waar risico bestaat op overlast, zorgen we voor extra onderhoud. Het officiële maaiseizoen gaat van start op 1 juni 2020.

Werkzaamheden Regge

In week 12 en 13 zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan een stuw in de Regge, zie ook nieuwsbericht hierover . Ter plaatse van stuw Exoo vond uitspoeling plaats. Omdat het watersysteem goed gevuld was en er geen risicovolle neerslag voorspeld was, is het werk direct uitgevoerd. Wel daalden op sommige delen van de Regge hierdoor tijdelijk de waterstanden. Na het succesvol uitvoeren van de werkzaamheden is het gebruikelijke oppervlaktewaterpeil in de Regge weer ingesteld, om water vast te houden.

Droogte update

Op 1 april is het groeiseizoen 2020 gestart. We streven er naar om vanaf nu tweewekelijks een (korte) droogte-update te publiceren op onze website. Als er aanleiding toe is zullen we de situatie rondom eventuele droogte uitgebreider toelichten.


Grondbezitters kunnen eenvoudig water vasthouden in kleinere watergangen.