Wees zuinig met water


Wij roepen iedereen op spaarzaam om te gaan met het oppervlaktewater dat er nog is. We vragen inwoners, agrariërs en bedrijven om niet meer water te gebruiken dan absoluut noodzakelijk is. Lang niet overal kunnen we water aanvoeren. Haal daar geen water uit sloten, kanalen, beken of rivieren, onze handhavers controleren deze dagen volop.

In ons werkgebied zien we grote verschillen in de grondwaterstand maar ook in de hoeveelheid water die door beken en sloten stroomt. Dit komt doordat er in juni en juli grote verschillen zijn geweest in de hoeveelheid neerslag dat er per plaats viel. Dit varieert tussen de 45 mm en 120 mm. Hierdoor zijn er ook verschillen in de hoeveelheid water dat er nog stroomt. Daar waar in de maanden juni en juli meer neerslag is gevallen, is er nog water in de beek en stroomt deze nog. Daar waar in de maanden juni en juli weinig neerslag is gevallen zijn de afvoeren stil gevallen en geldt al langer automatisch een onttrekkingsverbod als gevolg van de beregeningsregeling.

Omdat deze verschillen er zijn, maken we gebruik van het maatwerk dat de beregeningsregeling biedt:

‘onttrekken waar het kan, beschermen waar het moet’.

Geen water over de eerstvolgende stuw = geen water eruit !

Het is droog op de hoge zandgronden in o.a. Twente maar het is nog niet zo erg als in 2019 en 2018. Bijvoorbeeld in 2019 stroomde het water nog maar voor 29% terwijl dat nu 48% is.

Waterkwaliteit onder druk

De waterkwaliteit heeft het door de aanhoudende warmte moeilijk op sommige plaatsen. Door de hoge temperaturen in stilstaand water is er kans op blauwalg of vissterfte. We doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen.

Zoekt u verkoeling? Wij adviseren u te zwemmen in officieel aangewezen zwemlocaties. Daar wordt gecontroleerd op de zwemwaterkwaliteit.

Kijk voor de actuele situatie van het zwemwater op 46 gecontroleerde zwemwateren bij Vechtstromen op de zwemwaterapp of www.zwemwater.nl

Wees naast oppervlaktewater ook zuinig met drinkwater.


Alles over de droogte

Beregenen 2020

De beregeningsregeling

Wat doen wij als waterschap

Wat kunt u doen als inwoner en agrariër om schade door droogte te voorkomen?