€ 32 miljoen extra voor waterbeheer regio


Waterschap Vechtstromen investeert tot en met 2024 € 32 miljoen extra in projecten voor verbeteringen van onder andere rioolwaterzuiveringen, de aanleg van gebieden voor het vasthouden van water en duurzame energieopwekking. In totaal investeert het waterschap van 2021 tot en met 2024 € 183 miljoen in de regio. Hiermee geeft het waterschap een antwoord op de uitdagingen voor het waterbeheer in de regio, een impuls aan de waterbouw en regionale economie en draagt het waterschap bij om goed en ‘groen’ uit roerige tijden te komen.

Dit is de korte samenvatting van de meerjarenverkenning dat op 23 september door het algemeen bestuur van ons waterschap is vastgesteld. Met dit bestuurlijk kader kijkt Vechtstromen langjarig vooruit en wordt samen met partners en inwoners gewerkt aan een aantrekkelijke leefomgeving door te werken aan veilig, voldoende en schoon water. Daarbij staan het waterschap met alle samenwerkende partners voor grote uitdagingen door het veranderende klimaat, de eisen aan waterkwaliteit en ons streven naar duurzaamheid.

Uitdagingen en keuzes voor waterbeheer

Volgens watergraaf Stefan Kuks en dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (financiën) heeft Vechtstromen te maken met grote uitdagingen. Stefan Kuks: “Het voor Nederlandse begrippen hooggelegen Vechtstromen is extra kwetsbaar voor droogte en hevige neerslag en daarmee voor de gevolgen van een veranderend klimaat. De droge zomers van 2018, 2019 en 2020 zijn hiervan een levend bewijs. Het vraagt om een nieuwe balans in ‘te nat en te droog’ in ons waterbeheer. We moeten meer water vasthouden in ons gebied. Daarnaast is ons gebied, met zijn vele kleine beekjes met relatief weinig water, extra vatbaar voor problemen met de waterkwaliteit, zoals microplastics (microscopisch kleine plasticdeeltjes) en medicijnresten. Ook dit vraagt aandacht om de Europese afspraken rondom de Kaderrichtlijn Water te behalen. Verder vinden we dat we als overheid een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan verduurzaming en het terugdringen van de uitstoot van CO2”. Stegeman vult aan: “Tegelijkertijd willen we daarbij de hoogte van onze belastingtarieven zeer zeker niet uit het oog verliezen. Want we zijn nu één van de waterschappen in Nederland met de laagste belastingtarieven en willen een belangrijke investeerder en werkgever in de regio blijven. Dat vroeg om keuzes van het algemeen bestuur, zeker met coronapandemie en de stikstofcrisis in ons achterhoofd”.

Samenvatting meerjarenverkenning

Het algemeen bestuur heeft onder andere besloten om te investeren in:

  • Vergroening; versterken van ecologie en biodiversiteit door ons waterschapswerk.
  • Versnellen van het onderhoud aan onder andere 13 rioolwaterzuiveringen, stuwen en gemalen. Dit is essentieel voor ons dagelijkse waterbeheer. En voor de realisatie van onze uitdagingen voor klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.
  • Prioriteit voor de uitvoeringsagenda klimaat die we samen met onze partners opstellen en uitvoeren.
  • De doelstellingen Kaderrichtlijn Water (waterkwaliteit) grotendeels in 2027 te behalen. De renovatie van drie rioolwaterzuiveringen vraagt meer tijd.
  • CO2 neutraliteit. Hierbij past dat Vechtstromen in 2030 energieneutraal is.
  • Extra financiën (€ 32 miljoen) voor de realisatie van projecten, het waterbeheer en uitdagingen voor klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

De uitkomsten van de meerjarenverkenning zijn het uitgangspunt voor de activiteiten en de begroting 2021 die het algemeen bestuur later dit jaar vaststelt.


Meerjarenverkenning 2021-2030

De hele meerjarenverkenning 2021-2030 kunt u vinden op onze bestuurlijk documenten pagina.