Landschapsdeal Noordoost Twente ondertekend


Het glooiende coulisselandschap van Noordoost Twente is uniek. De karakteristieke landschapselementen, zoals houtwallen, singels, poelen en boomgaarden, dragen in belangrijke mate bij aan de identiteit en de belevingswaarde van deze aantrekkelijke leefomgeving.

In het bestuursakkoord 'Een blauwgroene toekomst, waaraan iedereen kan meedoen', is een belangrijke plek ingeruimd voor waterkwaliteit, ecologie en biodiversiteit.

Binnen de Landschapsdeal Noordoost Twente werken we samen met provincie Overijssel, gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser, LTO (land en tuinbouw organisatie), Gebiedscollectief NOT, Landschap Overijssel en Stichting Behoud Twents Landschap aan een vitaal en leefbaar kleinschalig weide-, akker-, bos- en beekdallandschap in Noordoost Twente.

Een mooi voorbeeld voor de gezamenlijke inspanningen op het gebied van ecologie, biodiversiteit en ook waterkwaliteit, want beekbegeleidende houtwallen zijn van belang om KRW doelen te behalen.