Onttrekkingsverboden grond- en oppervlaktewater met ingang van 1 november ingetrokken


De onttrekkingsverboden die de afgelopen zomer zijn ingesteld vanwege de droogte, zijn met ingang van 1 november niet langer van kracht. Dit betekent dat met ingang van deze datum enkel de reguliere beregeningsregeling van kracht is. Deze regeling geldt voor ons gehele werkgebied en bepaalt onder andere dat beregenen uit oppervlaktewater is toegestaan zolang er nog water over de eerste benedenstrooms gelegen stuw stroomt.

Het groeiseizoen is voorbij en daarmee neemt de watervraag vanuit de landbouw en natuur af. Het neerslagtekort is als gevolg van de regen van afgelopen weken gezakt en tevens daalt de watertemperatuur, waardoor risico’s met betrekking tot waterkwaliteitsproblemen zijn afgenomen. Om deze redenen trekken wij het oppervlaktewateronttrekkingsverbod voor openbare vijvers in stedelijk gebied en het grondwateronttrekkingsverbod rondom kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht per 1 november 2020 in.

Dit betekent niet dat er zondermeer met oppervlaktewater beregend mag worden in ons beheergebied. Want de standaard beregeningsregeling blijft gewoon van kracht. Hierin is onder andere bepaald dat alleen oppervlaktewater onttrokken mag worden als de eerste benedenstrooms gelegen stuw nog water afvoert.

Welke onttrekkingsverboden zijn niet meer van kracht?

De afgelopen zomer zijn op verschillende momenten de volgende verboden ingesteld:

  • Grondwateronttrekkingsverbod rondom kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden ten zuiden van de Overijsselse Vecht.
  • Oppervlaktewateronttrekkingsverbod voor openbare vijvers in stedelijk gebied.

Deze verboden zijn met ingang van 1 november 2020 niet meer van kracht.

Droogte nog niet voorbij

Ondanks de regenval van de afgelopen weken is er nog steeds sprake van een aanzienlijk neerslagtekort en lage grondwaterstanden op de hoge zandgronden in ons werkgebied. We blijven de situatie nauwlettend volgen en hebben hierover contact met onze collega-waterschappen en landbouw- en natuurorganisaties. De komende maanden zijn we er in ons beheer op gericht om water vast te houden - zo lang dit op een veilige manier kan - zodat grondwaterstanden zich verder kunnen herstellen. Net als vorig jaar zoeken we hierin de samenwerking met terreinbeheerders.