Waterschap investeert in 2021 in de regio


Het algemeen bestuur heeft de programmabegroting 2021- 2024 vastgesteld. De afspraken uit het bestuursakkoord en de meerjarenverkenning 2021-2030 om de komende jaren € 32 miljoen extra te investeren krijgen met dit begrotingsvoorstel invulling.

In 2021 bedraagt de begroting € 157 miljoen en investeert het waterschap € 58 miljoen in onder andere projecten om de waterkwaliteit en rioolwaterzuiveringsinstallatie te verbeteren, diverse (beheer- )projecten om stappen te zetten in de klimaatopgave, vergroening van ons werk en energieopwekking  , de renovatie en vervanging van persleidingen (transportleiding voor rioolwater van een woonkern naar de rwzi), het baggeren van beken en vijvers en aanpassing van de huisvesting.


Programmabegroting 2021-2024