We starten met ons maaionderhoud

Gepubliceerd op 6 mei 2021

Tussen 1 mei en 16 november maaien we onze onderhoudspaden en de bodems en oevers van onze waterlopen. Zo kunnen we bij hoosbuien voldoende water afvoeren en in andere delen van ons gebied ook beter water aanvoeren. Om water vast te houden, maaien we in veel kleine waterlopen juist minder bodems en taluds. We houden bij ons werk rekening met natuur en biodiversiteit door onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk gefaseerd uit te voeren.

De begroeiing in kleine waterlopen op bijvoorbeeld de hoge zandgronden, noemen we ook wel ‘groene stuwen’. Het zorgt ervoor dat de waterafvoer vermindert en dat het water beter wordt vastgehouden in de ‘haarvaten’ van ons watersysteem. Vanzelfsprekend houden we ook goed in de gaten dat er hierdoor geen wateroverlast ontstaat. Als dat dreigt gaan we alsnog maaien. Op plaatsen waar sowieso risico op wateroverlast aanwezig is, maaien we gewoon volgens de reguliere maaiplanning.

Maaien volgens strenge afspraken

Voordat we gaan maaien starten we in het voorjaar altijd met een bijeenkomst voor alle aannemers. We wijzen ze dan onder andere op flora en fauna aspecten. Ze krijgen op een tablet een digitale kaart, waarop alle ons bekende beschermde flora en fauna is aangegeven. Deze kaart moeten ze allemaal verplicht bij zich hebben tijdens hun werk, zodat ze weten waar de beschermde flora en fauna zich bevindt. We hanteren verder bij de werkzaamheden de “Handleiding Zorgvuldig Onderhoud”.

Enkele aandachtspunten uit de “Handleiding Zorgvuldig Onderhoud”

Locaties waar er kans bestaat dat er reekalfjes liggen, worden de dag voor het maaien ‘vreemd’ gemaakt om de dieren weg te houden. Bijvoorbeeld door er zakken en schriklinten op te hangen. Daarnaast lopen we vlak voor het maaien nog een keer door het perceel dat we gaan maaien om te kijken of er achtergebleven kalfjes zijn.

Eventueel gevonden reekalfjes worden aan de boszijde, buiten het te maaien areaal gelegd. Bij het verplaatsen wordt hooi gebruikt, zodat er geen mensenlucht aan het kalfje zit. De reegeit zal zich dan weer bij het kalf voegen. Als het nodig is, dan kan de maaidatum worden uitgesteld.

Bij het maaien wordt er ook gelet op de nesten van vogels, open plekken in de vegetatie en het gedrag van vogels. Bijvoorbeeld of ze opvliegen, wegzwemmen, mank lopen of alarmeren. Als er duidelijke signalen zijn, dan wordt het nest gelokaliseerd en ingetekend in de speciale maai app (inclusief soortnaam).

Wanneer er een nest wordt gevonden geldt er een beschermingszone van 5 meter voor en achter het nest. In deze zone wordt er niet gereden en niet gemaaid. Mocht het nest precies op het rijspoor liggen en er kan niet omheen gereden worden, dan wordt het nest opgepakt en verplaatst. Als het nest echt niet te behouden lijkt, dan wordt er contact opgenomen met het waterschap.

Natuur

Bij ons werk houden we rekening met natuur en biodiversiteit door gefaseerd te werken in ruimte en tijd. Dit komt de natuur ten goede. We hanteren richtlijnen om te voorkomen dat we schade toebrengen aan plant en dier. We verwachten van gebruikers van onze onderhoudspaden dat ook zij zich aan de regels houden en hart hebben voor de omgeving waarin ze wandelen. Dus laat geen afval achter en houd uw hond aangelijnd zodat hij geen dieren kan opjagen.


Meer weten hoe wij rekening houden met de biodiversiteit?